BİLDİRİLER

OKURLARIN DiKKATiNE:  SAYFAMIZ BLOGG SİSTEM TEKNİĞİYLE SINIRLI  OLDUĞUNDAN,  AYRI AYRI BİLDİRİLER   ALT ALTA DiZiLEREK SUNULMUŞTUR.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DEMOKRAT, YURTSEVER KAMUOYU;

Son günlerde yoğun olarak Blogg sayfamıza yapılan girişlerden dolayı, siz okurları ve ziyaretçileri, aşağıdakı kısa açıklamayla önemli bir noktada bilgilendirmek istedik.

Kimi çalışmalarımızdan dolayı sayfamızda sürekli bir yenilikten ziyade zamanın bize sunduğu imkanlar çerçevesinde sayfalarımız yenilenmektedir. Aslında amacımız  daha nitelikli bir çalışma dahilinde bir İnter-Net sitesiyle okurlarımızın hizmetine girmektir. Bu işlerin başında olacak insanlarımızın teknik ve maddi imkanları olmadığından,  şu an bir Blogg çalışmasıyla bir arşiv niteliğinde, zaman fırsatı yakaladığımız  imkanlar ölçüsünde de, sınırlı bir yenilikle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Sıkıntılarımızın giderilmesi konusunda ilerde fırsatlar yaratıldığında, insanlarımıza yeniden Aydınlanmanın, yani çağdaş medeniyet çerçevesinde yenilenerek,  felsefe, bilim ve siyasal sanat ağırlıklı teori, düşünce ve analiz yazılarıyla halkımıza ve gelecek yeni kuşağa insanî mantıklar paradigmasında  hizmet sunmayı amaçlamaktayız.

Bu hedefimize ulaşmak için, tarihin  fırsatlar alanında ortaya sunacağı şansları kollamaya çalışıp, Blogg sayfamızı, sadece; bir arşiv niyetiyle yer yer de yeni değişikliklerle hizmet sunacağımızı duyururuz.

Saygılarımızla.

Vejin redaksiyonu

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Kürdistan ve Dünya Kamuoyu İçin, Kürdistan Ulusal Sorunun Çözüm Bildirgesi
 

KAMUOYUNA

(Kürdistan ve Dünya Kamuoyu İçin, Kürdistan Ulusal Sorunun Çözüm Bildirgesi)

“Demokratik Cumhuriyetçiliği”,Avrupa nın bireysel haklar konseptini, Kemalist referans ve çözümsüzlüğü bağdaştırarak esas almak,ulusumuzun çözümü değildir.Çözüm; Kürt ulusunun ülkesini kurma sürecindedir
1880 tarihinde, yeryüzünde 25 devlet bulunmaktayken, son 128 yıllık tarihte, 181 devlet daha kurulmuş olduğundan, bugün itibariyle dünyadaki devlet sayısı 206 dır.Yakın tarihte kurulan bu devletlerin bütünü; sömürge,işgal,manda statüsünden kurtulan, yada federasyon yapılanmasından ayrılarak oluşan devletlerdir.Devleti birbirlerine karşı sömürgeci statüko kurma ve sürdürmenin mekanizması olarak kullanmayan ve devletlerini birlikte kurarak iktidarı eşit şekilde bölüşen federal yapıdaki devletler dahi ayrıştı, ayrışma sürecindedir.Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği nden, 20 den fazla devlet çıkarken,Yugoslavya Federal Cumhuriyeti yapısından ise, 7 ayrı devlet çıktı.İspanya da, en zengin federal bölge olan Katalonya, ek federal haklara rağmen ayrılma mücadelesine devam ederken, bu ülkedeki diğer bölgelere nazaran daha az gelire sahip Federal bölge Bask da ayrılma sürecindedir.Federal bir devlet olan Belçika’da, Valonlar ve Filamanlar ayrılma sürecindedir.Kanada da, özerk bölge olan Qobeç, anayasal olarak Kanada devleti içinde bağımsız devlet statüsüne yeni kavuşmuş olmakla birlikte, tümden bağımsızlaşma süreçleri devam etmektedir.Yugoslavya federasyonundan yeni ayrılan Karadağ Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Devleti,Lüksembourg,Malta ile adını burada sayamayacağımız pek çok devletin nüfusları,bir çok Kürdistan şehrinin veya ilçesinin nüfusundan dahi azdır..Diğer bir değişle;Birleşik Arap Emirlikleri, Karayip Ada Devletleri veya federal yapıyı kabul etmeyerek bağımsız devlet ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk devleti denilen yapı, birçok Kürt ilçesinin nüfusundan veya bir ildeki herhangi bir mahallesinin barındırdığı nüfustan daha azdır. Türkiye nin egemenliği altındaki topraklarda 30 milyon, Irak ın egemenliği altındaki topraklarda 6 milyon, Suriye’nin egemenliği altındaki topraklarda 3 milyon, İran nın egemenliği altındaki topraklarda da 15 milyon civarında Kürt nüfusu bulunduğundan, toplam 54 milyon nüfuslu Kürt ulusunun, dünyada devletsiz olan en büyük nüfus olduğu tartışmasızdır.Buna karşın,Arapların 22 devleti varken, Türk etnik kökenine tabi 7 devlet bulunmaktadır.
Kürdistan,yaklaşık bin yıldır sömürge statüsüne alınan,içerisine alındığı statüko toplu imha,red ve inkarla sürdürülen, bölünen, parçalanan,paylaşılan, dış ekonomilere artı değer sağlamada kullanılan,ulusal varlığı,ülkesi,kendi kendini bağımsızca yönetme hakkı,kültürü,dili yok sayılan, sonuç itibariyle de klasik bir sömürgede var olan haklara dahi sahip olmayan sömürge bir ülkedir.Kürdistan, sömürgeci devletler açısından, mallarını pazarlayacakları yan bir pazar olduğu gibi, geniş ve verimli tarım alanlarındaki üretimi, yer altı yer üstü zenginlikleri,petrol ve petrol kadar önem kazanmakta olan su kaynakları ile sömürgeci devletlerin ekonomilerine art değer transferinde kullandıkları bir ülkedir.Ayrıca, sömürgeci devletler,metropollerinde Kürt emekçilerinin emeğini en ucuza kullanarak,ekonomilerine artı değer transferi sağlamış olmaktadır.Kürdistan nın kuzeyine hüküm eden Kemalist ideolojili Türkiye devleti, batısına hüküm eden Basçı ideolojili Suriye Arap devleti, ve doğusuna hüküm eden fundamantalist İran devleti ile yakın zamana kadar güneyine hüküm eden Basçı-Saddamcı Irak devleti; en katı totaliter sistemlerin ve ırkçı ideolojilerin sahibidir.Gerek Kürdistan da ve gerekse ülkemizi sömürgeleştiren söz konusu ülkelerde var olan bütün gericilik ile sorunlar; vatanımızın sömürge statüsünde tutulmasının ve de totaliter-ırkçı sistemlerinin bünyesinden doğmaktadır.Kürdistan ın kuruluşu; siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, demokratik gelişme ile istikrarı sağlarken, Ortadoğu da gerçek kardeşleşme kültürünün ortaya çıkmasına yol açar.
Her halkın ulusal sorunu gibi, Kürt ulusal sorunu da; ülkesi Kürdistan nın topraklarına, ulusuna ve iktidarını kurumsallaştırma mekanizması olan bağımsız devlet kurma üçlüsüne bağlıdır.Verdiğimiz istatistiki verilerden de anlaşılacağı gibi,istisnasız olarak ulusal sorunu yaşamış ve yaşamakta olan her ulus, köktenci,devrimci ve gerçek çözümü; kendi bağımsız devletini kurmada bulmuştur.Kürt ulusu, dünyadaki diğer uluslardan farklı taleplerle ulusal mücadele yürüten,özlemleri ve hedefleri diğer uluslarla türdeş olmayan,kategori dışı, kendine özgü bir halk olmadığı gibi,dünyanın en kadim ve en temel kültürlerinden birinin yaratıcısı ve temsilcisi olarak, diğer bütün ulusların sahip olduğu hakların sahibi olmaya layıktır. Sömürgeciliğin her alandaki tahribatlarını ve izlerini yok edecek, uluslararası alan ve kurumlarda özne olmayı sağlayacak, özgün kurumlaşmasını en özgür şekilde gerçekleştirme imkanı verecek,ülke zenginliğini kendi içini kullanma olanağı yaratacak,ulusal ve ülkesel birliğe götürecek, kadim ulusal kültürünü özgürce kurumsallaştırma ve dünyanın evrensel kültürüne katkı sağlamaya imkan sunacak tek çözüm; bağımsızlıktır.Kadı Muhammed in önderliğindeki Doğu Kürdistan halkının, olanak bulur bulmaz 1946 da Mehabad Kürt Cumhuriyetinin bağımsızlığını ilan ettiği,Güney Kürdistan halkının 2003 yılında Saddam Hüseyin iktidarının devrilmesi ve federal yapıya geçilmesinden hemen sonra ise, bağımsız Kürdistan nın kuruluşu için 2 milyon imza toplayarak Birleşmiş Milletlere vermiş oldukları, Bedirxan Bey, Şeyh Ubeydullah, Şeyh Mahmud Berzenci ve 1925 ayaklanmalarının hedeflerinin kendi hükümet ve devletini kurmaya dönük olduğu ve Azadi örgütünün resmi adının Kürdistan İstiklal(Bağımsızlık) Örgütü olduğu bilinmektedir.Resmi ideolojinin yazarları dahi,Kürt ulusal ayaklanmalarının bağımsızlıkçı olduğunu eserlerinde ortaya koymaktadır.1975 ten itibaren, Kuzey Kürdistan da kurulan Kürt siyasal örgütlerin, bağımsız birleşik Kürdistan programıyla halkı mücadeleye çağırdıkları ve halkımızın da bu çizgi temelinde emek ve bedel sürecine katıldığı sır değildir. Kesin kopuş çizgisinin esas alındığı her süreçte; Kürt ulusal mücadelesinin siyasal, sosyal, kültürel, ideolojik, politik ve ekonomik açıdan güçlendiği, buna karşın bağımsızlık çizgisinin terk edildiği her dönemde ise; daralma, yozlaşma, ideolojik politik biçimsizleşme ile tasfiyeyi yaşama noktasına geldiği tartışmasızdır.Bu olgularda, Kürdistan Ulusal Mücadelesinin gelişimindeki temel kavşak,referans,değer,hedef,talep ile ağır bedelleri ödeme nedenlerinin ne olduğunu olgusal olarak ortaya koymaktadır.Kürt ulusunun talebinin ne olduğu konusunda bir tartışma veya muğlaklık yokken, muğlaklığı, biçimsizliği(konformizmi), ilkesizliği tarih ve toplum ile dünyadan kopukluğu yaşayanların, sömürgeci devletlerin kabul ve referanslarını esas almaktan kurtulamayan bazı Kürt eğilim ve kişilikleri(bireyleri) olduğu görülmektedir.İşaret ettiğimiz olgular temelinde, sorunun: tarihsel, toplumsal bilimsel ve devrimci temelde ele alınarak; Kürt sorunu olarak değil, Kürdistan sorunu şeklinde ortaya konulması ve bu çerçevede çözüm aranması zorunludur.Kürdistan Ulusal Mücadelesi; devrimci, bağımsızlıkçı ve Kürdistani olmak zorundadır.Kürt ulusal sorunu doğru tanımlanmadan, doğru ve devrimci tanımlanmasına göre de talepleri sıralanmadan, doğru ve kesin bir çözüme götürülmesi olanaklı değildir.Kürdistan ulusal sorunu; toprağa, bağımsız siyasal iktidara, ve ulusuna(ulusun kolektif varlığına ve haklarına) bağlı olarak tanımlandıktan sonra, nihai hedef olan bağımsız devlet kuruluşundan vazgeçmemek koşulu ile, ara taleplerin günceleştirilmesi ve federasyon gibi bir ara aşamanın konjöktürel olarak geçirilmesi de mümkündür.
Kürdistan Sorunu, Ortadoğu bölgesinin en büyük, temel ve güncel sorunu olduğu gibi, dünyanın da temel sorunları arasına yerleşmiş uluslararası bir sorundur.Kürdistan sorunu, toprağa ve siyasal iktidara ve ulusumuzun kolektif hakları temelindeki çözümüne saygılı olan her devletin katkısı ile arabuluculuğuna açıktır.Avrupa nın ve Kemalist Türkiye Devletinin,Kurdistan Sorununu bireysel haklarla çözme konseptine dayanan ve sadece Avrupa müdahalesine paralel olarak bazı Avrupalı siyasetçilerin arabuluculuğuna dayanan çağrının, gerçek çözümü ve talepleri saptıracağı ve oluşan uygun uluslararası koşulları dış yönlendirmelerle heba etmeye yol açacağı aşikardır.Birinci dünya savaşı sürecinde oluşan uygun ulusal ve uluslararası koşullara rağmen, sömürgecilerin dış yönlendirmelerine, direk yada endirek manipulasyonlarına gelen ve kullanılan Kürt siyasetçi ve aydınlarının, içinde bulunduğumuz süreçte de oluşmuş bölgesel ve uluslar arası koşulları yeniden tüketmenin unsuru haline gelmemeleri gerekir. İttihat Terakkinin, Osmanlı İmparatorluğunun Balkanları kaybetmesinden sonra, Osmanlılık ilkesini terk ederek İslamlık ilkesini esas almaya başladığı,Arabistan ın kaybından sonra ise, İslamlık çizgisini de terk ederek Türkçülük çizgisini esas aldığı, İttihatçılığın hem kendisi hem devamı olan Kemalizm’in de günümüze kadar devam ettirdiği Türkçülüğü sürdürülme koşularının kalmaması sebebiyle, Türkiyelilik çatısı ve çizgisi üzerinden mevcut statükoyu koruyup sürdürmenin temel alındığı görülmektedir. Kürdistan ülkesini, Kürt ulusunun altından çekme ve bireysel haklar temelinde sorunu saptırma çalışmasında, Kürdistaniliği esas almayan bazı Kürt eğilim ve kişiliklerinin, ortaya koyduğumuz İttihatçı-Kemalist çizgide yönlendirilerek kullanıldıkları aşikardır.Kürdistanilik yerine, Türkiyeliliği esas almak; siyasal iktidar hakkını ve Kürdistan ülkesini satışa çıkarmaktır.Bu yaklaşımla,tasfiye sürecine giren,can çekişen İttihatçı-Kemalizmi kurtarmaya yönelmek, Kemalist referans ve kabulleri esas almak, Kürdistan nın diğer parçaları üzerinde sallanan gerici sömürgeci zülüm statükosunun temeli olan Lozan antlaşmasını ve Sadabat Paktını yeniden üreterek sürdürmeye olanak sunmak, Kürtlerin işi ve talebi değildir.
Avrupa daki bir güç odağı ve Türk devleti içindeki diğer odak tarafından tetiklendiği intibahını veren, Kürt Enstitüsünün, “Demokratik Cumhuriyetçilerle” birlikte yönlendirilmesi sonucunda; DTP-HAKPAR-KADEP ve Kurdistani bir programa sahip olduğunu iddia eden TEVKURD ile bu siyasi eğilmelerin üyesi olmayan ancak kendilerini “ yurtsever “olarak tanımlayan bazı bireylerin; Türkiyelilik çizgisi ve konseptini esas alarak,buna karşın Kürdistan konseptini ve kesin kopuş çizgisini pratik açıdan esas almayarak, hep birlikte, ”Türkiye de Kürt Sorununa Barışçıl Çözüm Çağrısı” başlıklı bildiriyi yayımlamış olmakla;19 yüzyılda İngilizlerin klasik sömürgesi statüsünde bulunan Hindistan daki haklardan dahi geri ve sözde taleplerle, Kürdistan Ulusal Mücadelesinin temel talep ve hedefleriyle oynadıkları, saptırmaya çalıştıkları görülmektedir.Türkiyelilik konseptini söz konusu bildiri ile pratik açıdan esas almış bütün eğilim ve bireylerin; devletin tetiklediği “Demokratik Cumhuriyetçi” anlayış ve taleplerin savunucusu haline getirildiği yada geldikleri veya gizli “Demokratik Cumhuriyetçi” konumlarına son vererek açığa çıktıkları anlaşılmaktadır.Türkiye konseptini esas alanlar;ister Türkiye konsepti çerçevesinde iktidar isteminde bulunmuş olsun,ister iktidarı en sınırlı tarzda dahi istemeden aynı konsept içinde çözüm aramış olsun, sonuç itibari ile aralarında bir nitelik farklarının olmayacağını da bildirileriyle ortaya koymuşlardır.Bu nedenle de; “Mevcut sınırları sorgulamadan, iktidar isteminde bulunmadan,birer vatandaş olarak, bireysel haklar temelinde,istisnasız bir gelen af,dil kültür, eğitim,televizyon hakkı,koruculuğun kaldırılması, köylerin onarımı, vatandaşlığın Türk etnik kökenine değil,Türkiyeliliğe bağlı alt kimlikler” şeklinde düzenlenmesini öngören sözde “çözümü” önererek, kolektif ulusal haklardan söz bile etmeden,varolan güçleri de doğrudan denetim ve teslimiyet sürecine alma çağrısı ile, Türkiye devletine verme sürecinde birleşmiş oldukları görülmektedir.Ayrıca ilgili eğilim ve bireylerin, devletin “Demokratik Cumhuriyetçilere” kabul ettirdiği Avrupa nın bireysel haklar sistemi ile, paralel olan Avrupa nın konseptini, müdahalesini, arabuluculuğunu esas aldıkları ve sonuç itibariyle de aynı gerici çizgide birleştikleri,yani elbirliğiyle Türk egemenlik sistemini ülkemizde yeniden üretme çabasına girdikleri anlaşılmaktadır.Bu gerici “çözüm önerisi”; Kürt ulusunun çözümü değildir, red ediyoruz..Kürdistan Ulusal Sorunun Çözümünü bu bildiride ortaya koyan bizler; aynı anlayış ve duruşu paylaşan bütün yurtsever devrimci ve Kürdistani güçler ile eğilim, kurum, aydın ve siyasetçi şahsiyetleri, bu çözüm çağrımızı destekleyip imzalamaya davet ederken, çözüm bildirgemizi, Kürdistan ve dünya kamuoyuna saygılarımız ile arz ediyoruz.20 05 2008
NOT:”Demokratik Cumhuriyetçi “ görüş ve “Demokratik Cumhuriyetçiler” kavramları ile, bu anlayışı 1999 yılında İmralı Cezaevinde ortaya atan Abdullah Öcalan ve bu görüşe uygun program oluşturan PKK Örgütü yanında, ilgili örgütün üyesi olmamakla birlikte, aynı siyasi düşünceleri savunma noktasına gelen siyasi kurum,eğilim ve bireyler kastedilmektedir.

KÜRDİSTAN NIN BAĞIMSIZLIK BİLDİRİSİNİ İMZALAYAN AYDIN VE SİYASETÇİLER 01-Medeni Ayhan – Avukat-Yazar – Ankara 02-Zeyneddin Özalp(Seyh Zeyni) – Siyasetçi – Diyarbakır
03-M. Emin Kardaş – Siyasetçi – Diyarbakır
04-Tahsin Sever – Öğretmen-Siyasetçi – Diyarbakır
05-Zahit Bozarslan – Siyasetçi – Diyarbakır
06-Dağıstan Toprak – Siyasetçi – Ankara
07-Hişyar Özalp – Avukat – Cizre
08-Jawad Mella – Doktor-Kurdistan Ulusal Kongresi Başkanı, Londra
09-Ali Kılıç – Bilim adamı /Yazar – Paris
10-Dara Cibran – Peyamaazadi sitesi Editörü/yazar – Atina
11-Serefxan Ciziri – Yazar – Nusaybin
12-Ali Usta – Malame Sitesi Editörü/Yazar – Berlin
13-Ali Cahit Kıraç – pdk-xoybun Sitesi Editörü/Yazar- Berlin
14-Kutbettin Özer -kuristana-bakur Sitesi Editörü/Yazar – Karlsruhe
15-Mehmet Ali Dinler – Siyasetçi/Avukat – Cizre
16-Jan Beth Sawoce – Öğretim Üyesi – Sıtokholm
17-Kale Kurdisi – Şair – Nusaybin
18-Zülküf Özel – Siyasetçi- Diyarbakır
19-Mehmet Sarma – Emekli – Mersin
20-Ahmet Aygün – Serbest – Cizre
21-Hüseyin Kaplan – Siyasetçi – Ankara
22-Behlül Yavuz – Siyasetçi – Diyarbakır
23-Simko Cibran – Siyasetçi/Yazar – Berlin
24-Mesut Akgül – Siyasetçi – Ankara
25-Yüksel Han – Reklamcı – Ankara
26-Bahattin Polat – İşçi – Ankara
27-Menderes Ayhan – Mühendis – Diyarbakır
28-Halit Akasalan – İşçi – Mersin
29-Ahmet Geçer – Emlakçı – Derik
30-Aydoğan Özcan – Tacir – Tatvan
31-Alaadin Damar – İşçi – Kızıltepe
32-Ahmed Kurdi – Siyasetçi – Nusaybin
33-Hasan Basek – Siyasetçi – Diyarbakır
34-Servet Yıldırım – Bezirgan – Diyarbakır
35-Sedat Oğur – Öğretmen/Siyasetçi – Diyarbakır
36-M. Ali Ekmen – Yazar – Diyarbakır
37-M. Kemal Ok – Öğretmen – Diyarbakır
38-Ozan Kardaş – Serbest – Diyarbakır
39-Latif Kaya – Tarihçi – Diyarbakır
40-M. Sabri Akgönül – Öğrenci – Diyarbakır
41-Süleyman Atsız – Öğrenci – Diyarbakır
42-Emin Dicle – Serbest – Batman
43-Ferit Söker – Öğretmen – Diyarbakır
44-Nuri Altun – serbest-Batman
45-Diyadin Toprak –serbest- Batman
46-Kazım Demir –serbest- Batman
47-İzzet Tunç – serbest-Gerçüş
48-Zeynel Abidin Turan –serbest- Gerçüş
49-Yahya Ekmen – Siyasetçi – Gerçüş
50-Ahmet Bulut – Siyasetçi – Mardin
51-Metin Kaya – Siyasetçi – Diyarbakır
52-Melle Arif – Siyasetçi – Diyarbakır
53-Kadri Aksoy – Siyasetçi – Diyarbakır
54-A. Cabbar Bilir – Siyasetçi – Şırnak
55-Hayrullah Uğur – Siyasetçi – Tatvan
56-İhsan Özcan – Serbest – Almanya
67-Ergül Kıyak – Çalışan – Avusturulya
58-Kadri Çelik – Saatçi – Diyarbakır
59-Bedri Aslaner – Folklorcü – Tatvan
60-Ethem Özyurt – Mutaahit – Tatvan
61- Eşref Engin – Esnaf – Van
62- Siracettin Sevim – Gazeteci – Tatvan
63- Kemal Kılıçarslan – Sanatçı – Tatvan
64- Berivan Özalp – Kîmyager – Cizre
65- Şahin Daş – Siyasetçi – Diyarbakır
66 Mehmet Konuk – Emekli – Diyarbakır
67- Metin Esen- Yazar – Fransa
68- A.Kadir Çağer – Emekli – Diyarbakır
69- Abdullah Ekinci – Avukat – Cizre
70- Renas Özalp – Mîmar – Cizre
71- Rıdvan Dalmış – Avukat – Cizre
72- Ali Kara – serbest- Bitlis
73- Hasan Kır – . Muhasebeci- Bulanık
74- Mehmet Alaca Ankara
75- Kasım Alaca- Ankara
76- kazım Balacı.- Tornacı. Malazgirt
77 -Dursun Balcı. Garson. Muş
78 -Nuray Falcı – Terzi-Karlsruhe
79 -Ayşe Nur – Ev kadını-Karlsrhe
80 -Mahsun Al – Tornacı-Erzurum
81 -lale Acar- Ev kadını-Erzurum
82 -Musa Kahraman İşçi-Elazığ
83 -Nail Bağcı mütahit-Elazığ
84 -Kasım Ala, Serbest meslek-Bingöl
85 -Jale.Nuri, Ev kadını-Bingöl
86 -Burhanettin Nur, Teknisiyen-Karlsrhe
87 -Cahit Kara, Tekstil işçisi-Karlsruhe
88 -Murtaza Halıcı, serbes meslek-Elazığ
89 -Nari Karcı, Marangoz- Sıvas
90 -Vedat Alıcı-Sıvas
91 -Hatice Bilgin, işçi-Muş
92 -Cevahir Bala, Tüccar- Çalbıhır
93 -Doğan Ökeç, işçi-Hınıs
94 -Kadir Sönmez- Hınıs
95 -Lale Karcı, Öğretmen-Hasankale
96 -Fatih Balcı, Torna Tesviye-Erzurum
97 -Salih Atlı, Mühendis.- Karlsruhe
98 -Baran Han, Serbest Meslek-Marxwel
99 -Vural Karacı, -Otelci-Landau
100 Selahattin Mumcu, Öğretmen-Landau
101 Kazım Paşa, Mannav-Karlsruhe
102 Özcan Özel, Teknisiyen- Suruç
103 Nahide Mutlu, İşçi- Germersheim
104 Güner Kalaycı, Demir Dökmeci- Hasankeyf
105 Akın Balıkçı, Serbest Meslek-Bulanık
106 Halil Kırat, Belediye İşçisi- Varto
107 Salih Göç, Elektrikçi- Muş
108 Hasan Kuşçu, Demirci- Mardin
109 Fahri Lule, Tarımcı- Karlsruhe
110 Jale Küskün, Halıcı-Rastatt
111-Kemal Keskin, Marangoz-Gaggenau
112 Salih Sarı, Kaportacı-Baden Herrenalp
113 Ayhan Ayna,Kaynakçı-Rastatt
114 Xalıt Kani, Elektrikçi-Pforyheim
115 Mustafa Hancı, Berber-Bruchsal
116 Gülbahar Mat, ev kadını-Kirlach
117 Menekşe Atlı, Muhasebeci-Pfinstahl
118 Mustafa Mat Doçent Doktor-Karlsruhe
119 Memo Kılıç, Mühendis-Hagennau
120 Orhan Otlu, Tekstilci- Malsch
121 Berfin İnce, Matbaacı-Mosbach
122 -Nalan Al, Avukat- Bühl
123 -Nasır Karcı, Bilgisayar uzmanı-Gaggenau
124 -Reşat Bul, Elektrikçi-Rasstatt
125 -Zayde Batun, Ev kadını-Karlsruhe
126 -Hayri Gül, İşçi-Karlsruhe
127 -Hasan Gül, Marangoz- Kırşehir
128 -Dara Gök, Makina Mühendisi- Malazgirt
129 -Şaban Gök, Öğretmen- Malatya
130 -Katip Nur, Belediye Muhasebecisi- Muş
131 -Nurten Ok, Sekreter-Berlin
132 -Vasfiye Okçu, Avukat- Malatya
133 -Mısto Han, Politikacı- Breten
134- Mustafa Balcı, Politikacı-Nevşehir
135- Nurten Ok, Öğretmen- İzmir
136- Güneş Gök, Ev kadını- Bitlis
137- Memet Muşlu, Mütait-Malatya
138- Nazım Kara, politika- Sivas
139- Kamil Nasır Ziratçı-Sivas
140- Hesen Balcı,Öğretmen-Bruchsal
141- Nuray Ala, Satıcı-karlsruhe
142- Nurcan Halıcı, Sekreter, Karlsruhe
143- Zaza Nur, Esnaf- Worm
144- Belkıs Gül, Terzi-Konya
145- Bahar Bitkin, Talebe,Konya
146- Hatice Dere- Esnaf,Konya
147- Nahide Vural, Esnaf- Konya
148- Halim Sevda, İşçi-Konya
149- Diyar Sapan Öğrenci- Maraş
150- Kasım Aslan, Serbest Meslek, Kahraman Maraş
151- Kamil Korkmaz, Tüccar, Malatya
152- Hasim Bilgiç,Öğretmen, Hınıs
153- Hıdır Balcı, Hınıs- Varto
154- Kemal Balcı, Terzi- Hınıs
155- Jale Güçle, Sekreter-Konya
156- Hasan Keskin, işçi-Varto
157- Katip Uluca, işçi-Erzurum
158- Hatice Bal,Ev kadını-Hınıs
159- Lale Mumcu, Ankara
160- Gülsen Hancı, Serbest meslek Ankara
161- Sabri Kalaycı, Otelci, Mersin,
162- Kasım Kaya, Özel, Köln
163- Murat Kan,Mühendis-Köln
164- Sadık Han, Mühendis Bonn
165- Nurten Ayna, Eğitimci- Bonn
166- Vahit Kuralan, Breten
167- Mustafa Alıcı, Öğretmen- Breten
168- Cahit Alıcı, Mimar-Pfoyheim
169- Hıdır Gök- Kuppenheim
170- Zaza Mak, Brucsal
171- Memet Vural, Brucsal
172- Kasım Balcı, Mimar- Dortmun
173- Serap Kılıç, Doktor- Landau
174- Hüseyin Güler. Avukat, Calv
175- Orhan Kader, Avukat
176- Gül Hancı, Sekreter, Marxwel
177- Bahar Salaçoğlu
178- Serpil Hana, Avukat, Hanover
179- Hasan Katip, Mütahit-Kassel
180- Nur Ayda, Ev hanımı- Stuttgart
181- Gülen Güler-Stuttgart
182- Naim Çakıroğlu, Serbest Meslek- Stuttgart
183-Saim Sadık, İşçi- Calw
184-Halis Atik, İşçi- Calw
185-Fatma Balcı, Dişçi- Ansbach
186-Gülten Ayarcı, Avukat-Dortmun
187-Newal Alomar, Yurtsever – Dortmund
188 Îdrîs Addullah- İsçi- Dortmund
189 Abdullah Gûrbûz-İsçi– Dortmund
190 Xusrev Sever-Parastin Sitesi Editörü/Yazar
191-Pir Kemal-Lotikxane Sitesi Editörü/Yazar- Almanya
192-Nil Demirkazık-Malame Sitesi Yazarı-Ankara
193-Aslan Ulu, Avukat- Marxwel
194-Güner Ak, Dişçi- Bad Herrenalp
195-Hasan Güneş, Elektrikçi- Muggensturm
196-Dara Bal, Tornacı- Muggensturm
197-Kamil Er, Kaynakçı, Wöhrt
198-Hatice Baran, Wöhrt
199-Kader Han, İşçi- Wöhrt
200-Naim Özçelik, Manheim
201-Hanife Kılıç, Karrlsruhe
202-Güler Öz, Karlsruhe
203-Habip Has, Serbest – Karlsruhe
205-Melahat Kılca, Ev kadını- Karlsruhe
206-Salih Kürekçi, Mühendis- Karlsruhe
207-Ramazan Gülen- Manheim
208-Orhan Sancak, Mündis- Karlsruhe
209-Selim Pir, Esnaf- Karlsruhe
210-Reşit Balcı, Serbest Meslek- Rastatt
211-Hüseyin Yılmaz-Yazar-Almanya
212-Şahin Aydın-Fotoğraf Sanatçısı-Almanya
213-Rastem Rıstem-Güney Kurdistan Ordusu Subayı-Duhok
214-Mehmet Atlan-Serbest-Mardin
215-Mir Bedirxan(Şahin Temel) Serbest
216-Yavuz Dayalı, Berlin – Öğretmen
217-Harika Dayalı Öğretmen Berlin
218-Aysel Gök,İşçi
219-Hatice Ay, Esnaf- Worm
220-Nail Acar, Serbest Meslek-Worm
221-Levent Acar,Tüccar,Diyarbekir
222-Nahit Reşo, manavcı-Diyarbekir
223-Jale Hayranlı-Bursa
224-Fahri Keleş,Antep
225-Dara Koko,Serbest meslek- Antep
226-Barış Sarı,Mühendis-Antep
227-Vahide Derin, Ev Hanımı-Antep
228-Kazım Sarıkanlı,İşçi-Gımgım
229-Lale Avcı,Eğitimci-Balıkesir
230-Mustafa Dereci,Mutahit-mardin
231-Cahit Avşar,Öğretmen-Konya
232-Kamil Kan,Mühendis-Konya
233-İrfan Değer, Muhasebeci-Konya
234-Sebahat Gül, Ev Hanımı-Konya
235-Ayla Kaçar,Eğitimci-Muş
236-Halime Ferman, Export-Karlsruhe
237-Gülsen Avcı,Sekreter-Bittigheim
239-Hasan Avcı, Manavcı-Bittigheim
240-Naime Can, Ev Kadinı- Karlsurhe
241-Hanife Korkmaz,Esnaf-Karlsruhe
242-Îsmaîl Girikî , Siyasetçi / Yazar – Berlin
243-Xalît Berfîn , Sanatçı . Ulm
244-Hıdır Uluca , Resam Teknik- Ulm
245-Zara Azad(Azad Berazi) Serbest
246-Akram Naasan-Doktor-Dargen
247-Dersim Seyfettin Tekes-Kurddilbilimcisi-Siyasetçi-Borlange
248-Cuvan Heqi-Doktor-www.serwext.com Sitesi Editörü-Yazar-İsveç
249-Abdulbaki Hussani-Yazar-Olso
250-Cankurd-Yazar-Almanya
251-Marwan Othman-Serbest-Honover
252-Yusuf Polat-Serbest-Avrupa
253-Ömer Özmen-Araştırmacı-Avrupa
254-Şengül Kaya,Banka memuru,Ankara
255-Ahmet Hakan, Eczacı-Ankara
256-Kamil Kaya, Katip-Ankara
257-Hasan Demirci,Kale-Ankara
258-jale Atmaca,Sekreter-Eskişehir.
259-Gül Şahin, Sekreter,Eskişehir
260-Bahtin Hasköy, Çiftçi-Hasköy
261-Hasan Demir,Çiftçi,Hasköy
262-Songül Kale,Eğitimci -Malazgirt
263-Sabah Öz,Serbest Meslek,Bulanık
264-Serpil Kınalı,Hemşire, İstanbul
265-Kasım Altınlı, Kırşehir
266-Müjgan Alınok,Kırşehir, Kastamonu
267-Münever Sadık,Ev kadını, Bulanık
268-Bahar Kırca,Muş
269-Kamile Öz, İşçi-Muş
270-Şengül Altınoğlu, Terzi-Bulanık
271-Demir Kısabacak, Avukat- Eskişehir
272-Günay Kaya, Muhasebeci- Ankara
273-Gülay Hatipoğlu,Ankara/ Mamak
274-Şahin Dede, Manavcı, Ankara
275 Nahit Usta, Şoför-Ankara
276-Doğan Avcı, Şoför-İstanbul
277-Ayten Balcı,Hemşire-İstanbul
278-Özgür Kalaycı,Mersin
279-Aydın Halıcıoğlu, Tornacı-Antalya
280-Meral Avni, Terzi-Mersin
281-Sekvan Khalil-Rudem Dergisi Başyazarı
282-Selah Germian-Yazar-Sydney-Avusturalya
283-Zozan Seven(Binefşa Zozana) Gazeteci-Almanya
284-Adil Duran-Sanatçı-Yazar-Basel/İsviçre
285-Shores Najib-Siyasetçi-İsveç
286-Ahmet Acar-Siyasetçi-Mardin
287-Medeni Ay-Yayıncı-Almanya
288-Nusrettin Demirtaş-İşçi- Batman
289-Mustafa Tan-Serbest-Bileçik
290-Tanju Ayrancı-Serbest-İstanbul
291-Xidir Ûso Aydın Kosar
292-Han Mahmut Demir isci Toronto-Ontario-Canada
293-Edoğan Aktaş- ozgurlugun-sesi.com yoneticisi/editoru Paris
294-Zeynelabdin Han-Yazar-Berlin
295-Jir Har- İşçi- Amed
296-Mehmet Gülseren- Emekli/Sendikacı Emekli
297-Çekdar Çetîn- Öğrenci- Hewlêr
298-İrfan Alkan -Öğrenci Hewlêr
299-Baha Mutlu- Esnaf- Nurşen
300-Mehmet Kolcak -Öğretmen- istanbul
301-Berhem Dağdagül -Öğrenci
302-Mehmet Özcan- Nakliyeci- Bitlis/ Tatvan
303-Hakki Tas -Turizimci- Bitlis/ Tatvan
304 Nazmi Gunduz -Çiftci -Bitlis /Tatvan –
305-Haldun Devrim Uçar- Serbest- Berlin
306-Vahdettin Ateş- Esnaf
307-H.İsmail Aslan ,(Ray Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)-Siyasetçi
308-Mahmud Kardaş, Öğrenci-Diyarbakır
309-Kemal Karegeci, Öğrenci, Diyarbakır
310-Şeyhmus Kardaş, Öğrenci, Diyarbakır
311-Ìhsan Kınık ,işçi ,The Netherlands
312-Seyda Pekt- ozgurlugun-sesi.com gorevlisi-Adıyaman
313-Nisanur Beytaş, ozgurlugun-sesi.com gorevlisi Izmir
314-Cane Can ozgurlugun-sesi.com yoneticisi Siverek
315—Savaş Aydın, ozgurlugun-sesi.com gorevlisi Ankara
316-Selami Yaşar, ozgurlugun-sesi.com gorevlisi Aydın
317-Xezal Kuru- ozgurlugun-sesi.com gorevlisi Italya
318-Sakine Şahin, ozgurlugun-sesi.com gorevlisi-Ispanya
319-Hayriye Kuş, ozgurlugun-sesi.com gorevlisi-Ispanya
320-Dilovan Dere, ozgurlugun-sesi.com gorevlisi-Ispanya
321-Nudem Serhat, ozgurlugun-sesi.com gorevlisi-Almanya
322-Alan Diyar-ozgurlugun-sesi.com gorevlisi-Güney Kurdistan
323-Zagros Çicek- ozgurlugun-sesi.com gorevlisi Sidney
324-Mehmet Kalı- ozgurlugun-sesi.com gorevlisi Berlin
325-Necirwan Hoşyar, ozgurlugun-sesi.com yoneticisi Güney Kurdistan
326-Serhat Dılşevat-ozgurlugun-sesi.com gorevlisi Amerika
327-Berzan Hogir, ozgurlugun-sesi.com gorevlisi işveç
328-Havin Dılşad, ozgurlugun-sesi.com gorevlisi Belçika
329-Welat welat, ozgurlugun-sesi.com gorevlisi Holanda
330-Xebat Aktaş-ozgurlugun-sesi.com gorevlisi Turkiye
331-Seyitxan Aktaş- ozgurlugun-sesi.com gorevlisi Amerika
332-Serdar Azad, ozgurlugun-sesi.com gorevlisi Danimarka
333-Vahit Tutar, imbis işçisi- Malsch
335-Bejna Axin- ozgurlugun-sesi.com yoneticisi Almanya
336-Soreşger Aktaş, ozgurlugun-sesi.comyoneticisi/editoru Fransa
337-Rozerin Welat-ozgurlugun-sesi.com gorevlisi -diyarbakır
338 Azad Arteş- ozgurlugun-sesi.com yoneticisi Almanya
339 Erdoğan Aktaş- ozgurlugun-sesi.com yoneticisi/editoru Fransa
340-Mehmet Söylemez, İsci Fransa
341-Azad Azad, Muhasebeci Diyarbakır
342-Ali Azad, Asistan, Turkiye
343-Helina Yaşar, Öğrenci, Diyarbakır
344-Haydar Taha, Pedegog- Heidelberg
345-Serhat Acar, Üniversite öğrencisi, Mardin
346-Mehmet Demir, Serbest Meslek Fransa
347-Nihat Taş, comercial-Avrupa
348-Hasan Dere, Author-Poet Almanya
349-Mehmet Sabri Akgönül-öğrenci
350-Sexo Şexo, işçi isviçre
351-Seîdê Sîsî, -Avukat- United States of America
352-Sait Pektas-Avukat United States of America
353-Hıdır Haspolat, Serbest, İstanbul
354-Karagoz Rozan, Öğrenci, Fransa
355-Songül Güncü, Doktor, Antalya
356-Beni Saadet Erdem, Yazar, Ankara
357-Muhammet Sever, Tüccar, Mersin
358-Haluk Paşa,Sanatçı-Srasburg
359-Katip Ula,Muhasebeci-Strasburg
360-Bahar Şerengil,Berber- Karlsruhe
361-Lale Hancı,Serbest Meslek-Malsch
362-Mustafa Kılıç, Sıvacı, Kirlach
363-Ulaş Kılıç,İşportacı,Kirlach
364-Serpil Kılıç,Ev kadını-Kirlach
365-Gülseren Avcı, Ev kadını- Kirlach
366-Yüksel Arak,Mekaniker-Waghiusel
367-Tamer İnan,Marangoz-Waghiusel
368-Ferit Tokatlı, Muhasebeci-Bruchsal
369- Kamil Babal, İşportacı, Brucsal
370- Hıdır Manavcı, Mekaniker-Marxwel
371 Hıdır İpek, İşçi-Ettlingen
372- Daşyan Avcı, Camcı-Ettlingen
373- Katip Han,İşçi-Ettlingen
374- Sabahat Sarıkoğlu,Köln
375- Menda Arı,Sekreter-Muggensturm
376- Hasan Dere, İşçi- Rastatt
377- Fahriye Dikmen, Satıcı-Rastatt
378- Murat Serpiloğlu, Rastatt
379- Cahide Kıvancı,İşçi-Rastatt
380- Orhan Başcı, Serbest Meslek- Rastatt
381- Ayşe Aran, Manav- Badan – Baden
382- Nuray Dere, Manav- Badeb.Baden
383- Muzafer, Dolu, Bühl
384- Ramazan Avcı, Serbest meslek-İlbesheim
385- Hakan Akın,Kahveci-Landau
386- Murtaza Kara,Şoför-Landau
387- Cahit Sarıkan, Elektrkçi- Wörth
388- Mahmur Döndü, Manav-Wörth
389- Gökçe Han,Terzi- Bad Herrenalp
390- Salman Ataman, Serbest Meslek- İltersbach
391- Kazım Aracı. Avukat-Tübingen
392- Adil Ferhan ,Serbest
393- Jale Duran, Ev kadını-Tübingen
394- Gülseren Han, İşçi- Tübingen
395- Fatma Avcı, Ev kadını- Breten
396- Kasım Göçmen, İşçi- Tübingen
397- Bülent Oktay Eğitimci-Tübingen
398- Bilal Okut, Sıengen
399- Hatip Gök, Esnaf- Pforzheim
400- Kamile Gök, Ev kadını- Pforzheim
401- Adil Gökçe, Tornacı- Stuttgart
402- Selo Kan, Politikacı- Stuttgart
403- Cavit Menteşeoğlu, Serbest meslek
404- Mustafa Kalay, Hotel İşçisi-Eschingen
405- Hıdır Yıldray, İşportacı- Bad Herrenalp
406- Osman Koç, Elektrikçi- Oberweier
407- Metin Öztürk, Kaynakçı- Oberweier
408- Mehmer Aras, Tekniker- İstanbul
409- Nevzat Vural, Basın-Yayıncı-İstanbul
410- İsmail Kınlnç- Hamburg
411- Murtaza Kalıcı, Esnaf- Hamburg
412- Kendal Koç, basıncı- Bochum
413- Faruk Khalil, Çiftçi- Bonn
414- Serkeftin Bamerni, Serbest Meslek- Bochum
415- Tarık Botan, Serbest Meslek- Offenburg
416- Selman Khalil, tekniker- Offenburg
417- Memo Kawa, Öğrenci- Offenburg
418- Kawa Mosa, İşçi- Freiburg
419- Musa Mosa, Avukat, Freiburg
420- Cotkar Mohammed, inşaatçı- Malsch
421- Salahaddin Khalil, Tüccar- Erbil
422- Emin Barmeni, İşletmeci- Lüdvigsheim
423- Nasır Bil, Avukat- Lüdvigsheim
424- Özlem Gülen, Mühendis- Ankara
425- Özgür Gülen, Eğitimci- Ankara
426- Cünyet Hancı, Mütaahit- Ankara
427- Xalıt Çelebi,Tekstil- Ankara
428- Kendal Duran, İşportacı- İlbesheim
429- Muhammet Bamerni, saatçi- Rastatt
430- Mehmet Çelik, İnşaatçı- Manheim
431- Atik Dedegil,Serbest Meslek- Gaggenau
432- Brusk Xelil, İşçi- Waldbron
433- Tarık Avcı, Sanatçı- Gaggenau
434- Suzan Avcı, İşçi- Gaggenau
435- Bülent Dolu, Sıvacı- Gernsbach
436- Ramazan Dolu- Gernsbach
437 -Can Öz, Eğitimci- Bruchsal
438- Sevgi Yıldız, Öğrenci- Karlsruhe
439- Sevinç Yıldız, Öğrenci- Karlsruhe
440- Kamuran Yıldız, İşçi- Karlsruhe
441 -Halis Dikmen, Resamcı- Ettlingen
442- Karin Weber, Öğretmen-Ettlingen
443- Atif Dereli, Esnaf-Ettlingen
444- Melahat Çelik, Tüccar- İzmir
445- Asuman Çelik, Manav-İzmir
446- Mehmet Kılıç, Tüccar- İzmir
447- Hakkı Göksel, Şoför-İzmir
448- Harun Han, Tekniker- Manheim
449- Gül Yıldız, Berber- Manhaeim
450- Halis Gök, Serbest Meslek- Rastatt
451- Ahmet Gök , Belediye işçisi- Rastatt
452- Süleyman Durga-Bitigheim
453- Selçuk Arı, Dökümcü-Bitigheim
454- Hürriyet Kadı, İşçi-Bitigheim
455- Saniye Balhan Ev Kadını-Bitigheim
456- Ayşe Gök, İşçi- Bitigheim
457- Hatice Gök, İşçi-Bitigheim
458- Vural Han,Serbest, İmbis- Ötigheim
459- Hasan Avcı, İşçi- Ötigheim
460- Sebahat Avcı, Ev kadını- Ötigheim
461- Vedat Han, Worm
462- Halil Atman, Serbest Meslek- Worm
463- Berfin Acar, Resam- Dür
464- Xaço Mem, Politikacı- Bonn
465- Xelil Kurd, Politikacı- Bonn
466- Sado Xelo, Politikacı- Dortmund
467- Mahsun Değer, Atölyci- Ankara
468- Muhsin Al, Tekniker- Bonn
469- Mustafa Kılınç- Bonn
470- Gülşen Ayata, İşçi- Stuttgart
471- Aysel Turan, İşçi- Köln
472- Aysel Kaya, Ev kadını- Köln
473- Harun Bal, Manavcı- Germersheim
474- Hatun Kalycı, İşçi – Durmersheim
475- Hatice Turuncu, Ev Kadını-Karlsruhe
476- Bülent Fahri, İşçi- Karlsruhe
477- Gülsen Demir, Ev Kadını- Değerloch
478- Hakan Kan, Bilgisayar Uzmanı- Degerloch
479- Halis Gökçe, Marangoz-Tübümgen
480- Serap Akçe, Doktor- Tübingen
481- Adile, Gökçe, Ev Kadını-Karlsruhe
482- Murat Gökçe, Şoför- Karlsruhe
483- Kamile Kalaycı, İşçi
484- Hasan Kalaycı, Durmersheim
485- Dara Balcı, Manav- İttersheim
486- Selami Duran, İşçi – İttersheim
487- Hasan Miro,İşçi- İttersheim
488- Salman Sercan,Katip, Ankara
489- Emin Eren, Matematikçi-Ankara
490- Azad Mat, Elektrikçi- Schöneberg
491-Zaim Hancı, Marangoz Kirlach
492-Adil Ferman,Satıcı-İlbesheim
493-Kamil Karcı, İşçi,Freibur – Wiesloch
494-Halim Sever, Manav- Walddorf
495-Sıraç Olgu, Tekniker- Konstans
496-Refik Koçak, Avukat- İstanbul
497-Ahmet Olgu, Avukat- İstanbul
498-Mehmet Karaman oğlu, Avukat İstanbul
499-Saddık Karamanoğlu, D,işçi-İstanbul
500-Hayri Nuri, Dr. Yüksek mühendis- İstanbul
501-Fatma Güner,Ev kadını-Bitlis
502-Xalıt Güner,Kuaför-Alpirsbach
503-Kamil Koç,Tekstilci- Konya
504-Selim Demir-Serbest İzmir
505-Ahmet Kaçmaz-Üniversite Öğrencisi-İstanbul
506-Ali Korkut-Serbest-Antalya
507-Mehmet Karataş-Demir-Kalıp Ustası-Adana
508-Kerim Candan-Serbest-Ankara
509-Şehnaz Kurt-Öğrenci-Adana
510-Gulbahar Çelik-Ev Kadını-Adana
511-Ayşe Kızıl-Öğrenci-Mersin
512-Hasan Ali Güzel-serbest
513-Metin Kaya-siyasetçi-Diyarbakır
514-Cemil Halis-Siyasetçi-Basel
515-Selam Zin-memuzin.info sitesi Editörü/Yazar
516-Zelal Dinler-Üniversite Öğrencisi-Cizre
517-Eşref Çaylak-Yurtsever-Esnaf-Cizre
518-Nezir Aydın-Yurtsever-Esnaf-Cizre
519-Mehmet Ali Akpolat-Emekli-Mersin
520-Mehmet Şerif Şener-Yazar-Stockholm
521-Sehmus Şener-Yazar-Stockholm
522-İhsan Şener-Yazar-Stockholm
523-Jiyan Evin-Memur-Eruh
524-Mehmet Emin Yıldız-İşçi-Diyarbakır
525-Heyber Ari Ashrin Serbest-Paris
526-Derdo Rozhat-Serbest –Hekkari
527-Sait Çürükkaya-Siyasetçi Almanya
528-S.Serhat Gün-Dekorasyoncu-Fransa
529-Diler Mehmet Ali Calnadar-İnsan Hakları Aktivisti-Dainmarka
530-David(Aziz)Kılıç, Mala Kurda Yönetim Kurulu Üyesi-Paris
531-Turkan Kiraç-Yurtsever-Dortmund
532-Selim Alagöz, Teknisyen-malatya
533-Saddık Han, Serbest Meslek-Malatya
534-Katip Koç, Tektilci, Köln
535-Mustafa Akıncı, Eğitimci-Sıvas
536-Lale Darık, Resam- Dure
537-Murat Doruk, Serbest Meslek-Köln
538-Zalim Serbest, Kasap, Karlsruhe
539-Hıdır Ateş, Garson-Karlsruhe
540-Aysun Balcı, kahveci, İlbesheim
541-Vedat Dolu, Politikacı, Gernsbach
542-Yasin Arık,Serbest,Karlsruhe- Gaggenau
543-Ramazan Dolu,serbest Meslek Gaggenau
544-Bülent Dolu, Mütehait-Gaggenau
545-Şenay Dolu, Ev Kadını-Rastatt
546-Fuat Değirmenci,-Baden
547-Ufuk Değirmenci, Hemşire,Baden
548-Kamuran Acar,İşçi-Karlsruhe
549-Sevinç saddık, Öğrenci-Karlsruhe
550-Annet Winkler,Sekreter,Karlsruhe
551-Barbara Nestle- Pforzheim
552-Xaço Kınalı, İşçi-Pforzheim
553-Atilla Narcı, İnşaat İşçisi-Pforzheim
554-Haydar Tan, Muhasebeci-Karlsruhe
555-Hasan Kara, Elektrikçi-Karlsruhe
556-Güneş Güllü, İşçi-Karlsruhe
557-Akay Hancı, Doktor- Hamburg
558-Kerim Naman, İşçi-Kassel
559-Gülnaz Dedeoğlu,Kassel
560-Mehmet Han, Elektrikçi-Kassel
561-Şamil Gök, Avukat Eskişehir
562-Hüseyin Gündoğdu, Eğitimci-Eskişehir
563-Hasan Balcı, Avukat- Kırşehir
564-Vedat Avcı, Manav, Spayer
565-Hüsyin Akın, Avukat- İstanbul
566-Ökeş Duran, Mühendis- İstanbul
567-Nahit Bölükbaşı, Terzi-Spayer
568-Remzi Baran-Esnaf-İngiltere
569-Dildar İsmail-Şair-Almanya
570-Haluk Yarbatak-Öğretmen-Nusaybin
571-Kasım Sakarya-Avukat-Ankara
572-Mehmet Şirin Ak-işçi-Ankara
573-İzzet Çelebi-Kürt Kav Kurucularından-Mersin
574-Mustafa Mungan-Çiftçi-Cizre
575-Adil Tural-Esnaf- Cizre
576-Vedat Atmaca,Torna Tesviyeci
577-Gülseren Atmaca İşçi-Etlingen
578-Meral Sarıkan,Ev kadını-Ettlingen
579-Musa Sarıkan,Öğretmen-Muş
580-Şengül Bal,Eğitimci-Ettlingen
581-Günay Aydınoğlu, Eğitimci-Bruchsal
582-Avni Han,Serbest Meslek-Worm
582-Gülten Dara, İşçi-Worm
584-Bahar Çelik,Ev Kadını-Karlsruhe
585-Halil Hancı, Manav, Karlsruhe
586-Celal Ak,Kunduracı, Karlsruhe
587-Mehmet Tutmaz, Mekaniker- Karlsruhe
588-Salih Erdur, Kaportacı
589-Gülseren Hatun, İşçi-Breten
590-Tarık Ziya, Satıcı- Weingarten
591-Muharrem Avcı, Sosyal Pedegog- Breten
592-Atilla Erginos , İşçi- Kalrsuhe
593-Nazım Gültepe, Manav-Bremen
594-Dile Gökçe, Esnaf-Stuttgart
595-Adnan Aksay,Giyim Sanayı,İstanbul
596-Zilan Şoreşger,Öğrenci,Mardin
597-Nahit Kocaeli, Sendikacı, Stuttgart
598-Waltraut Gutting, Sendikacı-Karlsruhe
599-Thomas Haenle,Sendikacı- Karlsruhe
600-Mosst Jakop, Sendikacı, Karlsruhe
601-Wolfgan Weber Sendikacı- Karlsruhe
602-Sabine Kapeçke,B-Württemberg Miletvekil-Karlsruhe
603-Elvis Kapeçke, Sendikacı- Karlsruhe
604-Hatip Durak, Kunduracı- Rastatt
605-Leyla Dere, Satıcı- Karlsruhe
606-Hafize Duran, Satıcı-Karlsruhe
607-Efendi Dursun, Gastronomi-Karlsruhe
608-Salih Efe, Kahveci- Weingarten
609-Selim Çiftçi, Esnaf- Danimarka
610-Azad Avni Elektrikçi-Bağdat
611-Kasım Gök, serbest meslek- Danimarka
612-Atif Kala, Esnaf-Diyarbakır
613-Haluk Arıcı, Mühendis-İstanbul
614 Ahmed Kaymak,Serbest-Diyarbekir
615-Metin Beysungur-İnternet Solonu İşletmecisi-Diyarbakır
616-Yekta Anik, Üniversite Öğrencisi
617-Mehmet Sabih Bavli-Üniversite Öğrencisi,Almanya
618-Baver Azad-Efrin2 sitesi Editörü
619-Deniz Kılıç-Avukat-Ankara
620-Abdullah Koç-Avukat-Ankara
621-Metin Ayhan-Avukat-Ankara
622-Laleş Qaso-Yazar-Avrupa
623-Toprak Yasem,Eğitim,İzmir
624-Diljar Dost, Öğrenci,Van
625-İdil İdilli,Giyim Sanayi,Şirnak
626-Çetin Pakir,Öğrenci-Gaziatep
627-Selam Baweri,Öğrenci,Kurdistan
628-Soreş Serbest,Öğrenci,Kurdistan
629-Ciwan Salih,Eğitim,Diyarbakır
630-Sefkan Can,Eğitimci,Diyarbakır
631-Abdulhaluk Bilir-Yüksek Okul Mezunu-Şırnak
632-Khalid Soleyman, Teknikerlik/Teknisyenlik, Yurtdışı
633-Békès Lausanne – Kürdistan
634-Ali Buran, Siyasetçi, Mersin
635-Rojhat Taybet, Öğrenci Kürdistan
636-Swhar Serhedi, Basın/Yayın Kürdistan
637-Usiv jir, Öğrenci, Erzurum
638-Pascal Sakık,Serbest, Muş
639-Ciwan Med, Giyim Sanayi, İstanbul
640-Asiti Biz-İşçi- Bilgisayar/Bilişim/İnternet, Kürdistan
641-M.Cihat Çiray Öğrenci Batman
642-Ahmet Kaksa, Eğitim, Şanlıurfa
643-Sertaç Aytar, Öğrenci, Seçiniz
644-www.ozgurtutsak.com Editörü ve Sitesi- /Bilişim/İnternet Diyarbakır
645-Serxwebûn Dilsêr, Bilgisayar/Bilişim/İnternet ,Diyarbakır
646-Ronas Hevi,Akademisyen,Diyarbakır
647-Amed Amedî, Bilgisayar/Bilişim/İnternet Kürdistan
648-Amed Tekoser, Medya, Diyarbakır
649-Burhanettin Aras,Eğitimci,Diyarbakır
650-Önder Güney, Basın/Yayın, Siirt
651-Hasan T. Karahan, Petrol/Petrokimya, Diyarbakır
652-Mazfir Dilan, Taşımacılık/Nakliye, Yurtdışı
653-Muhammed Sidar, Akademisyen, Şanlıurfa
654-Selim Kahraman, İnsan Kaynakları, Ordu
655-Dindar Oğur, Otomotiv, Batman
656-Mamed Dêrikî, Bankacılık/Finans, Kürdistan
657-Welat Azad, Basın/Yayın, Mardin
658-Mehmet Açıl, Sigorta, Şanlıurfa
659-Argéş Zana, çevreçi, Batman
660-Awdo Kurdyani, Serbest, Kürdistan
661-Fehmi Adibel, Öğrenci, Siirt
662-Seladdin Kamer, Öğrenci, Siirt
663-Yasemin Şener, Öğrenci, Diyarbakır
664-Ferrat Şener, Öğrenci, Diyarbakır
665-Şirwan Şener, Ev Hanımı, Diyarbakır
666-Miran Çelik, Bankacılık/Finans, K.Maraş
667-Ömer Erdal Kurt, Taşımacılık/Nakliye,
668-Kristina Folgert, Medya

669-Sah ismail Yigit, Serbest, Tunceli
670-Nevzat Kocaman,Serbest, Muş
671-Ali Demir,Serbest
672-Serdar Nisebin, Turizm, Mardin
673-Rezan Rezan, Kütüphanecilik/Arşivcilik, İstanbul
674-Kalender Şahin, Bilgisayar/Bilişim/İnternet, Yurtdışı
675-Şoreş Rızgarbut, Hakkari
676-Fikret Balıkçı, Siyasetçi, Muş
677-Berfo Kaya, Öğrenci, Muş
678-Bilican Liz, Yazar/Nivîskar Muş
679-İdris Dinar, Çevre, Muş
680-Rozan Kılıç-Öğrenci-İstanbul
680-www.pazadik.com Editörü ve Sitesi
681-Heval Utanç, Öğrenci, Şırnak
682-Umut Dalgın, Öğrenci, Şırnak
683-Ali Zalo-Basın Yayın-Kurdistan
684-Kureki Mitani, Basın/Yayın, Diyarbakır
685-Mehmet Demir, Kırtasiye, Tunceli
686-Nursultan Çelik-Serbest

687-Hasan Dogan, Siyasetçi Bingöl
688-Hatice B., Öğrenci, Erzurum
689-Yildiz Kül ,Ev Hanımı, K.Maraş
690-Bekir Aslan, Sigortacı, Yurtdışı
691-Nursin Göktas, Öğrenci, Şırnak
692-Denge Çiya,Serbest, Diyarbakır
693-Azad cewheri, Organizasyoncu, Mardin
694-Ahmet Tanrıverdi, Restaurant, Muş
695-Alparslan Akar, Restaurant, Muş
696-Mehtap Akar, Öğrenci, Muş
697-Cihat Akar, Öğrenci, Muş
698-Gülcan Akar, Ev Hanımı, Muş
699-Mustafa Akar, Öğrenci, Muş
700-Zehra Akar, Öğrenci, Muş
701-Mehtap Tanriverdi, Öğrenci Muş
702-Mustafa Tanriverdi, Öğrenci Muş
703 Mahmut Tanriverdi, Restaurant, Muş
704-Ayhan Calkan, Restaurant, Muş
705-Yakup Calkan, Restaurant, Muş
706-Dilan Calkan, Öğrenci, Muş
707-Eylem Calkan, Öğrenci, Muş
708-Mintaz Calkan, Restaurant, Muş
709-Güzel Calkan, Ev Hanımı, Muş
710-Bekir Calkan ,Eğitim ,Muş
711-Saqı Cerxo, Çevreçi/Akademisyen- Siirt
712-Baran Bayram,Öğrenci,Diyarbakır
713-Sercan Erzin,Bilgisayar Bileşim İnternet,Diyarbakır
714-Hülya Ali, Yazar/Nivîskar, Kürdistan
715-Muzaffer Özgür, Basın/Yayın, Yurtdışı
716-Sadik Kara,Özel Güvenlik, K.Maraş
717-Mizgîn B.B., Akademisiyen, Diyarbakır
718-Gulgîn Bozarslan, Eğitim, Diyarbakır
719-Zozan Sezen, Basın/Yayın, Yurtdışı
720-Selahattin Durmaz Restaurant Yurtdışı
721-Saffet Yıldırım, Eğitim, Mersin
722-M.Sirce Eğlence, Siirt
723-Serwer Ali, Yazar/Nivîskar, Kürdistan
724-Ömer Mutlu ,Ziraatçi, Van
725-Delil Dersimi – Kürdistan
726-Nizo Yigit, Bankacılık/Finans, Kürdistan
727-Arda Çelik ,İthalat/İhracat, Diyarbakır
728-Hivda Zozan, Eğitim, Yurtdışı
729-Neslihan Çicek, Giyim Sanayi, Burdur
730-Yusuf Baran, Halkla İlişkiler, Erzurum´
731-Yavuz Ünlü, serbest Meslek,-Eggenstein
732-Ateş Ünlü, Ev kadını-Eggenstein
733-Selahattin Dere, Politikacı, Essen
734- Mahmut Korkmaz, Marangoz-Kirlach
735- Sevim Sertap, Sosyolog-Bruchsal
736- Halil Kıraç-Karlsruhe
737- Bahar Kıraç,Ev Kadını-Karlsruhe
738- Zişan Yılmaz-Langensteinbah
739- Serap Ateş, İşçi-İlbersheim
740- Harun Kan- Sıvacı, Karlsruhe
741- Ali Demir- Grafikçi-Karlsruhe
742- Ali Serta, İnşaat İşçisi-Rastatt
743- Sakine Gök, Ev kadını-Weisberg
744- Tunay Gök, Öğrenci- Weisberg
745- Dara Han, İşportacı-Rastatt
746- Güneş Gökhan, Ev kadını- Heidelberg
747- Halit Çelebi, Tüccar-Hınıs
748- latif Bayır, Tüccar, Hınıs
749- Hasan Bayır, Hınıs
750- Ayşık Kalıcı, Ev kadını, Tepeli-Varto
751- Gülsen Hancı, Eğitmen, İstanbul
752- Gülseren Nur, Eğitmen İstanbul
753- Serpil Ayarcı, Eğitmen, Ankara
754- Dalyan Bilgiç, Grafikçi, Ankara
755- Kemal Öz, Sağlıkçı, Ankara
756- Halil Kır, Manav-Ankara
757- Tahsin Tepe, Öğretmen-Ankara
758- Turgut Alınak, Politikacı- Eskişehir.
759- Mustafa Ayanoğlu, Kaynakçı-Wörth
760- Sevgi Ayanoğlu, İşçi-Wörth
761- Emin Bağcı, İşçi-Wörth
762- Ergin Taha, Serbest Meslek-Wörth
763- Mehmet Ada, Tornacı- Landau
764- Güneş Aydoğan, Ev kadını-Landau
765- Nurettin Avcı, Mühendis, Weingarten
766- Nuran Avcı, İşçi- Weingarten
767- Bahar Kıraçoğlu, İşçi-Karlsruhe
768- Haydar Elmacı, Manav- Karlsruhe
769- Taha Akyol, Bilgisayar uzmanı
770 Koçer Han, İşletmeci- Berlin
771- Ayhan Kalaycı, Kırathane- Berlin
772- Gıyas Atik, Büro işçisi- Ulm
773- Nahide Gülen, İşçi, Ulm
774- Şaban Ok, Sağlık memuru- Ulm
775- Fahriye Göksu, İşçi- Bretten
776- Sakine Göksu, ,işçi- Bretten
777- Şükran Yıldız, Ev Kadını- Pforzheim
778- Emine Nurhan, İşçi- Pforzheim
779- Halime Kırbaç, İşçi- Pforzheim
780- Tarık Genç, İşçi
781- Hüseyin Tanrıkulu, Elektrikçi- Karlsruhe
782- Nahide Elmacıoğlu, Tekstilci, Karlsruhe
783- Hasan Elmacıoğlu, Tekstilci- Karlsruhe
784- Nuri Xani, Politikacı, Karlsruhe
785- Metin Seyatoğlu, Emekli-Gensbach
786- Hatice Seyatoğlu, İşçi-Gensbach
787 -Murtaza Koyuncuoğlu, Tüccar- Germersheim
788- Handan Koyuncuoğlu, İşçi- Germersheim
789- Hanife Balci ,Emekli- Karlsruhe
790- Aslan Balci, Emekli
791- Uğur Tan, Eğitimci, Eskişehir
792- Rayif Gögçeoğlu, Eğitimci- İzmir
793- Xalıt Deriki, Siyasetçi- Bielefeld
794- Tefo Kurd, Belediye Memuru- Bielefeld
795- Fatik Atan, Bahçıvanci- Hanover
796- Sertif Çakıl, İşçi- Hanofer
797- Mesut İpek, Manavcı- Wasbachtahl
798- Gülseren, İpek, İşçi- Wasbachthal
799- Refik Mat, Avukat- Dortmund
800- Bülent Tandoğan, Berber- Karlsruhe
801- Hatice Tandoğan- Karlsruhe
802- Nihat Dolu, Serbest Meslek- Bruchsal
803- Ramazan Derebey, İşçi- Bruhsal
804- Kemak Şahinoğlu,Tüccar- Bruchsal
805- Lübek Weber, Mühendis- Karlsruhe
806- Debie Harriy, Profesör-bilimadamı, Karlsruhe
807- Claudia Harry, Öğretmen- Karlsruhe
808- Murtaza Han, İmbis, İlbesheim
809- Cüneyt Kara, Doktor Mühendis- Karlsruhe
810- Zeki Acaroğlu, Mühendis- Manheim
811- Vedat Atik, İmbis- Bochum
812- İpek Atik, İmbis- Bochum
813- Fahri Menteşeoğlu, Tüccar- Bochum
814- Hasan Kalaycı, Elektrikçi- Frankfurt
815- Hatice Kalaycı, İşçi- Frankfurt
816- Mehtap Duran, İşçi- Badan Baden
817- Mehmet Duran, Manav- Baden Baden
818- Bilge Arınç, Eczacı- Gesbach
819- Fikriye Arınç, İşçi- Gensbach
820- Halil Kıroğlu, Bilgisayar- Giessen
821- Sadık Kelle, Bahçıvan- Nürnberg
822- Murat Kelle, Bahçıvan-Nürnberg
823- Nurten Acar, Ev kadını- Nürnber
824- Katip Uçar, Serbest Meslek- Dusseldorf
825- Ulaş Balıkkaya, Elektrik Mühendisi- Manheim
826- İbrahim Akbal, Politikacı- Köln
827- Fikri Nalcıoğlu, İşçi- Düsseldorf
828- Ufuk Alkış, Eğitmen- Amed
829- Nirgül Balkış, Eğitmen- Cizre
830- Cevdet Aydınoğlu, Posta memuru- Wupertahl
831- Kemal Thir, Doğramacı, Balıkesir
832- Selahattin Dede, marangoz- Muş
833- Nahit Menteşe, Eğitimci-Muş
834- Vasfiye Halim, İşçi-Dortmund
835- Mustafa Atman,, işçi- Dortmund
836- Hatice Gök, Satıcı- Dortmund
837- Nihat Sevgi, Gırafiker- Dusseldorf
838- Nail Memiş, Esnaf, Dusseldorf
839- Burhab Avcı, Eğitimci- Essen
840- Seyfi Gökçe, İşçi- Essen
841- Hasab Er, Sağlık Memuru- Ankara
842- Sıdık Segi, Tornacı- Essen
843- kamil Sert, İşçi- Essen
844- Nihal Sırat, Esnaf- Essen
845- Kamile Sert, Kuaför- Essen
846- Muştak Hancı, Esnaf- Essen
847- Burhan Koç, Serbest Meslek- Erfuhrt
848- Rıfat Ergin, Öğretmen- Bonn
849- Vedat Aydın, Şoför- Erfuhrt
850- Cevdet Narxıs, Politikacı- Bonn
851- Erdal Koluk, Gırafiker- Bonn
852- Lırxas Tello, karikatörcü- Alpirsbach
853- Sabiha Gök, Hostes- Köln
854- Xezal Denge, Resam- Köln
855- Mustafa Derin, İşçi- Kirlach
856- Hatice Derin, ,İşçi- Kirlach
857- Sazan Derin, İşçi- Kirlah
858- Çetin Derin, İşçi-Kirlach
859- Ulaş Derin, Camcı- Kirlach
860- Sadık Sert, İşçi- Bulach
861- Ayşe Sert, İşçi- Bulach
862- Şerife Atlı, İşçi- Ettlingen
863- Bülent Çelik, Berber- Karlsruhe
864- Nubahar Çelik, Emekli- Karlsruhe
865- Şaib Tutat, Mekaniker- Karlsrhe
867- M.Ali Tutar, Oto Tamircisi- Karlsruhe
868- Eren Tutar ,Elektrikçi- Karlsruhe
869- Cevat Acıoğlu, Eğitimci- Rastatt
870- Ahmet Burhan, Mühendis- Rastatt
871- Halis Sağlam, Serbest Meslek- Rastatt
872- Hatice Yıldız, Ev Hanımı- Germersheim
873- Metin Seyatoğlu, Emekli- Germersheim
874- Sertif Derince, İşçi- Germersheim
875- Uğur Seyatoğlu- Germersheim
876- Ufuk Sertifoğlu, İşçi-Durlach-Karlsruhe
877- Martin Weber, Mühendis, Brucsal
878- Prof. Dr, Harry Haas, Bilim adamı,Karlsruhe
879- Kerin Bewary, Tercüman, Freiburg
880- Cüneyt Koç, Eğitimci- Worm
881- Söheyla Avcı, İşçi- Worm
882- Xalıt Tekman, Tornacı- Konstanz
883- Murat Tekman İşçi- Konstanz
884- Gülşen Sarı, İşçi- Giessen
885- Fahri Kılıç, Esnaf- Manheim
886- Sabri Yıldız, İnşaatçı- Manheim
887- Sevim Kıl, Sosyal İşçi- Manheim
888- Nahit Atik, Sosyolog- Duisburg
889- Mohammed Kahlil, Bilgisayar Uzmanı- Osnabrück
890- Serif Aydın, Mühendis- Osnabrück
891- Ezdin Batu, Siyasetçi-Ankara
892- Hasan Kars-Turizimci-Kırşehir
893- Fehime Kardaş,Ev Hanımı,Diyarbakır
894- Aladdin Kardaş,Elektirik Elektronik,Diyarbakır
895- Ciwan Hasan,Serbest
896- Dr,Nail Akar, Akademisyen,Avrupa
897- Ferit Şeker,Hukuk,Mardin
898- Çavreş Ruhaye,Öğrenci, Şanlıurfa
899- Sertaç Orak,Sağlık/Tıp, İstabul
900- Doğan Doğan,Emekli Kahraman Maraş
901- Welat Azad,Medya Mensubu, İzmir
902- Ayşe Demir,Ev Hanımı,Zonguldak
903- Bekir Madon, Elektironik,Yurtdışı
904- Sedat Muratsuyu,Eğitimci,İstanbul
905- Metin Berwari,Medya Mensubu,Giresun
906- Rodi Botan,Serbest,Kurdistan
907- Medine Seyfeddin , Tekniker, Yurtdışı
908- Ahmet Kılıç,Eğitimci,Şanlıurfa
909- Sinan Kaya, Eğitimci , Ankara
910- Kenan Karul,Çevreci,İstanbul
911- Aydın Çoşkun,Elektirik Elektronik, Tunceli
912- Vahap Abdal,pekanin.com Sitesi Çalışanı, Yurtdışı Kurdistan
913- Mazi Yılmaz,pekanin.com Sitesi Çalışanı,Bileşim İnternet, Yurtdışı
914- Mazen Liyaz,pekanin.com Sitesi Çalışanı,Bileşim İnerternet, Yurtdışı
915- Pastraw Rifhet,pekanin.com Sitesi Çalışanı,Tekniker,Bileşim, Kurdistan
916- Şoreş A. Bekir,pekanin.com Sitesi Çalışanı,Resturantçı, Yurtdışı
917- Hüseyin Badi,pekanin.com Sitesi Çalışanı,Öğrenci Kurdistan
918- Evin Amedi,pekanin.com Sitesi Çalışanı,Serbest, Diyarbakır
919- Nebi Keleş,pekanin.com Sitesi Yazarı, Kurdistan
920- Evin Bercem,pekanin.com Sitesi Yazarı, Kurdistan
921- Mecid A. ,pekanin.com Sitesi yazarı, Yurtdışı
922- C.Ömeri,pekanin.com Sitesi Yazarı, Yurtdışı
923- Burhannetin Aras-Eğitim-Diyarbakır
924- Kazım Özdemir-Emekli-Bitlis
925- Sabah Tek, işletmeci Konstanz
926- Temel Avı, İşçi- menteşe-İlbesheim
927- Nihat Bal, Eğitimci- Aachen
928- Cevdet Bal, Sosyal Pedegog- Aachen
929- Musa Musa, Hukukçu- Aachen
930- Özmen Özen, Mütaahit- Hınıs
931- Songül Kaya, ev kadını- Hınıs
932- Şengül Kocaoğlu, terzi- Karlsruhe
933- Aziz Yıldız, Terz, Karlsruhe
934- Özer Yılmaz, Mimar- Karlsruhe
935- Menekşe Kara, Öğrenci – Karlsruhe
936- Fatma Kara, İmbisçi-Karlsruhe
937- Hasan Atik, Emekli- Karlsruhe
938- Fahri Göreç, Emekli- Bruchausen
939- Mustafa Karcı, Kaynakçı- Wörth
940- Selam Karcı, İşçi- Wörth
941- Selami Sıraçoğlu- Kahraman
942-Reşat Nahman, Saatçi- Ettlingen
943-Hayati Sarı, Döküm-Ettlingen
944-Selçuk Dimç, Esnaf- Ettlingen
945-Fahriye Yıldız, İşçi- Brucsal
946-Sevim İpek, Satıcı- Oberweıer
947-Salman Han, İşçi-Oberweıer
948-Hüseyin Güler, Esnaf- Oberweıer
949-Haydar Güneş, Ev kadını- Oberweıer
950-Metin Mete, Emekli- Germersheim
951-Kamil Hancıoğlu, Malsch
952-Vedat Gökçeoğlu, Şoför-Malsch
953-Mahide Sarı, Kuaför- Bretten
954-Vasfiye Atik, Öğrenci-Bretten
955-Serhat Sıroğlu, Öğrenci-Bonn
956-Şükrü Akgül, İşçi- Dusseldorf
957-Fikri Bal, Tornacı-Duisburg
958-Vahit Balcı, Esnaf, Hamburg
959-Sertif Derik, Politikacı- Bonn
960-Rodi Sadık, Camcı- Sıgmaringen
961-Cemal Özlük-Elektronik-Mardin
962-Hakan Deniz-Özel Güvenlikçi-Mardin
963-İdris Kalaycı-Elektirik Teknikeri-Cizre
964-Zozan Teynur-Üniversite Öğrencisi-Tekirdağ
965-Adar Korkmaz-Üniversite Öğrencisi-İstanbul
966-İlham Yıldırım-Gıda Sektörü-Diyarbakır
967-Oğuz Yılmaz-Bakım-Onarım-Adıyaman
968-Ali Asker-Çevreci
969-Hasan Parlak-Basın Yayın-Yurtdışı
970-Ferat Derik-Üniversite Öğrencisi-Kurdistan
971-Kerim Sakçı Akademisyen-Diyarbakır
972-Muhamet Kaya-Eğitimci-Mersin
973-Hanife Verne-Ev Hanımı-Mersin
974-Aydın Guludağ -ithalat İhracat-İzmir
975-Lisa Sevennestam-Serbest-Yurtdşı
976-Mari Anersson Akademisyen-Yurtdışı
977-Mikal Sterman-Eğitimci-Yurtdışı
978-Günel Kerman-Bankacılık-Yurtdışı
979-Demir Güzel-Muhasebecilik-Maraş
980-Haydar Kayalı-Bilgisayar Bleşim-Tunceli
981-Serhat Zengin-Eğitimci-Van
982-Botan Omaro-Üniversite Öğrencisi-Konya
983-Ferhat Çiya-Serbest- Urfa
984-Aslan Alan-Üniversite Öğrencisi-Batman
985-Özgür Azad-Üniversite Öğrencisi-Diyarbakır
986-Şükrü Akbal-Siyasetçi-Mardin Nusaybin
987-Ahmet Kurt-Akademik-Yurtdışı
988-Murat Tekingül-Öğrenci-Diyarbıkır
989-Celal Taş-Satış Pazarlama-Şanlıurfa
990-Mehmet Aksu-BankacılıkFinans-Trabzon
991-Serhad Varto-Serbest-Muş
992-Mizgin Taş-Öğrenci-Diyarbakır
993-Ferhat Alp-Öğrenci-İstabul
994-Berfin Çelik-serbest-İstanbul
995-Kazım Aktaş-Pazarlama-İzmir
996-Mahmut Demir-işadamı-İstanbul
997-Ahmet Ak-Öğrenci-Ankara
998-Berzan Deniz-Öğrenci-Diyarbakır
999-Ayşe Yıldırım-Öğrenci-Antalya
1000-Abdulvahap Kızıl-Öğrenci-Adana
1001-Hasan Kaçmaz-serbest-Adana
1002-Bedirhan Aydın-serbest Ağrı
1003-Celil Kurt-Serbest-Adıyaman
1004-Deham Yılmaz-İşçi-Gaziantep
1005-Ali Demir-Esnaf- Van
1006-Nihat Güler-Çevreci-Doğa-Diyarbakır
1007-Emrah Güneş-Spor-diyarbakır
1008-Xidir Soytoprak-Serbest-Tuncelli
1009-Hüseyin Erdem-basın Yayın-Erzincan
1010-Veli köylüce-Eğitim-Muş
1011-Adem Aslan-Satış-Adana
1012-Ümit Çelik-Bakım-Onarım-Diyarbakır
1013-Koe Munzuro-serbest-Dersim

SEÇİMLERİN ARDINDAN HEP NE YAPMALI ?

Mehmet cahit Sener

Seçimlerden önce Kürdistan’daki doğru tavrın seçimlere katılmamak olduğunu belirttik. Türk burjuvazisi, oldukça demokratik bir seçim geçirdiğiyle övünüyor. Gerçekten de bu yönden görüntüyü kurtardı. Kürdistan’da yürütülen savaş, sömürgeci TC’nin Kürdistan’da uyguladığı, uygulayageldiği politikalar ve savaşı sınırlarının dışına taşırması, barışcıl ve demokratik gibi görünen bir seçim oyunuyla perdelendi.

Burjuvazi, Kürdüyle, Türküyle katılım gösterilen bir seçimle, erken seçim darbesini yaptı. Burjuvazinin bu başarısı, hiç kuşkusuz, PKK’nin reformist bir çizgiye doğru hızla kayışını örgütleyen tasfiyeci önderliğin politikalarının ve HEP içindeki parlamenterlik tutkularının önemli desteğiyle gerçekleşmiştir. HEP’in SHP’ye aktarılması, radikal halk muhalefetimizin devlete bağlanmasından başka bir şey değildir. Sandıklara gitmeyen bir Kürdistan halkı karşısında, sömürgeciliğin dünyaya ileteceği hiç bir meşru mesajı olamazdı.

Bu seçimlerde halkımızın takınacağı en iyi tavır, sandıklara gitmeyip, demokratik iradesini, sömürgeci düzeni kabul etmemek yönünde kullanmak olacaktı.

Bir yandan sömürgeci burjuvazinin ve PKK’nin resmi önderliğinin, öte yandan da, öteden beri Kürdistan Ulusal Kurtuluş Savaşına reformist bir müdahalede bulunmak isteyen güçlerin, birleşik cephede hareket etmesi, önemli bir atılım fırsatını yitirmemize yol açtı.

Bu seçimlerde SHP listelerinden seçime giren HEP kökenli millet vekilleri, halka bazı mesajlar sundular. Kendilerinin ”Zindandaki mücadeleden doğduğunu” belirttiler. Gerillamıza selam yolladılar. Özcesi, PKK’nin direniş çizgisinin içinde veya yanında olduklarını söylediler.Seçimlere katılma yanlışlığını eleştirdikten sonra şunu belirtiyoruz: HEP kökenli parlamenterler, mitinglerde, gösterilerde halka ilettikleri mesajlara bağlı hareket etmelidirler. Bu PKK direnişçiliğinin veya halk muhalefetimizin radikalizminin ifadesi biçiminde olmalıdır.

Türkiye’deki yeni parlamenter sürece karşı takınılacak tavır, bir çok noktada ayrıştırıcı da olacaktır.Oluşan yeni parlamentonun ikili bir görevi vardır:

1- Savaşımızı ve radikal halk muhalefetimizi, askeri caydırıcılıkla, şiddetle ezmek;

2- Gerilla savaşımızı ve halk radikalizmini reformizmle tasfiye etmek.

Özcesi, bir savaş parlamentosuyla karşı karşıya bulunuyoruz. Bu durumda HEP kökenli millet vekillerinin yapması gereken nedir?

Sorun, salt Kürt kimliğiyle orada bulunmak değildir. Nurettin YILMAZ yıllardır bu işi ANAP içinde yapıyor. Türk burjuvazisi, Kürt kimliğiyle orada bulunmayı sindirir ve dahası, HEP’in SHP’ye aktarılmasıyla bunu teşvik de etti. DYP, SHP ile koalisyon yapmak istiyor ve HEP’in SHP içinde bulunmasını sorun yapmıyor.

Kısacası, HEP, SHP kanalıyla parlamentoya taşınırken, şimdi de savaş hükümetinin bir ayağı yapılmak isteniyor. HEP kendini kandırmamalı ve kendini kandırırken halkımızı da kandırmaya çalışmamalıdır. Sancı yaratmamak bizim sorunumuz değildir. Sömürgecilik halkımızı idare etmede ciddi bir sancı çekiyor ve bizim görevimiz bu sancıyı derinleştirmektir.

Sömürgecilik, yumuşak geçişten söz ediyor. Bu halkımıza karşı yürütülen savaş üzerine bir ”tül” çekmek içindir. Bunun ilk adımı seçimlerle atıldı ve HEP buna ortak edildi. İkinci adım, oluşan parlamento ve oluşturulacak hükümetle atılmak isteniyor. HEP, ilk adımdaki yanlışlığından kurtulmak fırsatını yitirmemiştir, fakat, hala ilk adımda verdiği reformizm sinyallerini vermeye devam etmektedir. Oluşturulmak istenen hükümetlere şartlı ”evet” demek ve benzeri demeçler vermek, bu sinyalleri vermeye devam ettiğini gösteriyor.

İlk adımın yanlışlığından sıyrılmak, miting meydanlarında gerillaya gönderilen selamlara bağlı kalmak ve halkın radikal muhalefetinin hizmetinde olmak için, bundan sonra takip edilmesi gereken yolu şu şekilde tespit etmek gerekir:

1- HEP parlamenterleri, ”ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı” ilkesini, Kürt halkının sorununun çözümünde biricik yöntem olarak gören, sömürgeci savaşa samimi olarak karşı çıkan ve gerilla ve radikal halk muhalefetimizi haklı bir zeminde görüp, destekleyen Türk ve Kürt parlamenterlerden oluşan, parlamento içi bir ”demokrasi bloku” oluşturmalıdırlar.

2- Bu blok, parlamento oturumlarına başlamadan önce, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı ilkesinin Kürdistani çözümünü içeren bir bildirge yayınlayarak, buna uygun hareket edeceğini ilan etmelidir.

3- Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı ilkesi temelinde oluşacak blok, SHP ile bağını hemen kesmeli ve uluslararası siyasi arenaya kendi mesajını ulaştırmalıdır.

4- Bu blok, mitinglerde, halk önünde içilen andlarla göreve başlamalıdır.

5- Bu blok, TC parlamentosundan çıkacak hiç bir hükümete güven oyu vermemelidir.

6- HEP parlamenterleri, Kürdistan ulusal kurtuluş savaşında patlayan silahların dili, sözü olmalıdırlar.Ayrıca, Türk halk kitlelerinin mücadelesini etkin bir şekilde desteklemeli ve bu mücadelenin omuzdaşı olmalıdırlar.

7- Bu blok, sömürgecilerin işlediği savaş suçlarını açığa çıkarmalı ve teşhir etmelidir.

8- Bu blok, bir özel savaş komisyonu olarak çalışacak olan parlamentonun, gerek Türkiye’ye ve gerekse Kürdistan’a dönük çalışmalarına, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı ilkesinden hareketle ve aktif bir muhalefetle karşı çıkmalıdır.

9- Bu blok, uluslararası parlamenter kuruluşlara, Kürdistani bir güç olarak katılmak için resmi başvurusu yapmalı ve bunun olanaklarını zorlamalıdır.

10- Bu blok, TC’nin, Kürdistan’ın diğer parçalarına dönük sınır ötesi saldırılarına ve politikalarına karşı, diğer parçalardaki halkımızın temsilcisi gibi tavır almalı ve bu temelde diğer parçalardaki halk güçlerimizle ilişki içinde olmalıdır.

Bağlı kalınması gereken ilkeler bu şekilde tespit edildikten sonra, bunun pratik uygulamasında izlenecek yol ve yöntemlerde bir zorlukla karşılaşılmayacaktır.

”Dün dündür, bugün bugündür” ilkesizliğine düşmemek için, mitinglerdeki sözleri ve coşkuyu parlamentoya taşımak gerek. Süreç, HEP’in sömürgeciliğin ” yumuşak yastığı”na mı dönüşeceğini, yoksa ulusal kurtuluş mücadelemizin hizmetine mi gireceğini gösterecektir. Biz, HEP’in, HEP kökenlilerin ikinci yolu tercih etmelerini bekliyor ve istiyoruz.

”Zindanların kapılarında doğduk” diyenlerin,bunun zor, ama bir o kadar da onurlu olduğunu, zindan pratiğimizden öğrenmiş olmaları gerekir.

PKK/VEJİN

25 Ekim 1991

ERKEN SEÇİM TERÖRÜ
 

Türk burjuvazisi içine düştüğü siyasi ve ekonomik istikrarsızlığa bir çözüm bulmak amacıyla erken seçim kararı almış bulunmaktadır. Türkiye’nin mevcut durumunu yakın tarihiyle kıyasladığımızda, günümüzde yaşanana benzer istikrarsız durumlarda gündeme gelen askeri darbelerin bugün de gündeme gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Türkiye ve benzeri ülkelerde söz konusu istikrarsızlıklara dayatılan çözümler askeri müdahaleler olmaktadır. Burjuvazi askeri bir müdahaleye yüzde yüz ihtiyaç duyduğu halde, gerek dünyanın içinden geçmekte olduğu ”demokrasi” süreci ve gerekse Türk Ordusunun 12 Eylül başarısızlığı, bunlara ek olarak da Kürdistan’daki savaşın neden olduğu yıpranma, askeri müdahale seçeneğini kullanılır olmaktan çıkarmıştır. Alınan erken seçim kararı, burjuvazinin askeri müdahalelerden beklentilerine de cevap verecek bir karar olarak gündeme gelmiştir. Askeri-faşist bir misyonu yüklenmiş bulunmaktadır. Hele erken seçim kararının, bizzat iktidar partisi tarafından alınmış olması, söz konusu müdahaleye ne kadar büyük bir ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır. Burjuva partileri, meşhur meclis koridorlarındaki sıradan tartışmalarıyla bu darbeyi maskelemek istiyorlarsa da, aslında bu hepsinin de mutabakata vardığı bir sonuçtur. Bu seçim, ANAP’ın kendi iktidarını kurtarması, ya da DYP ve SHP’nin ”erken seçim istiyoruz” çığlıklarının susturulması için değil, TC’yi korumak ve kollamak için yapılacaktır.

91’in TC’sini 80’in TC’siyle kıyasladığımızda, burjuvazinin önündeki engellerin bugünkü koşullarda çok daha büyük boyutlara ulaştığını rahatlıkla tespit edebiliriz. Her şeyden önce, sömürgeci Türk burjuvazisi hiç bir dönemde Kürdistan’da bu kadar çözümsüz duruma düşmemişti. 84’de başlayan gerilla atılımımız, tüm eksikliklerine, yanlışlıklarına ve yetersizliklerine rağmen, bugüne kadar Türk Ordusunun askeri çözümlerine karşı direnebilmiş ve gerillamız Kürdistan’da fiili bir otorite durumuna yükselebilmiştir. Kürdistan tarihinde ilk defa TC’ye, özellikle de TC Ordusuna alternatif bir iktidar odağı ortaya çıkmıştır. Bu Kürdistan’daki yönetimini yüzde yüz egemenlik esasına oturtan sömürgeci T.C. için bir açmaz olmaktadır. Sömürgeci burjuvazi, askeri çözümlerle sorunu halledeceğini düşünürken, gerilla atılımımızdan bu yana, hiç de hesaplamadığı yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalmıştır. Gerilla karşısında başarısız kalan ordu-polis gücü, yıllar yılı baskı ve terörle sindirmiş olduğu halk kitlelerinin gözünde korkulur olmaktan çıkmış ve halkımız gerillanın varlığından almış olduğu manevi güçle, zincirlerinden boşalırcasına muhalefete geçmiştir.

Halkımızın geliştirmiş olduğu muhalefet, mevcut yasalara aykırı bir tarzda gelişmektedir. Hali hazırda Kürdistan halk kitlelerinin sivil muhalefeti, bir arayıştan çok, bir uygulama olarak gerçekleşmektedir. Söz konusu uygulama, gerillamız ve gerilla iktidarımızın sivil uygulamasıdır. Başka bir deyişle,Kürdistan halkının anti-sömürgeci düzen istemini pratiğe geçirme adımları atılmaktadır. Çekirdeğinde silahlı gerilla bulunan milyonların anti-sömürgeci muhalefeti, şu durumda, Kürdistan’ın önemli bir bölümünde, TC’nin resmiyetini aşındırmış ve meşruluğunu hemen hemen tamamen ortadan kaldırmış bulunmaktadır. Türk burjuvazisi, tarihinde ilk defa Kürdistan’ı idare edemediğini, otoritesini yitirmekte olduğunu görmektedir. Kürdistan’daki gelişmeleri biraz geriden takip etmekle birlikte, Türkiye halk kitleleri de, de, içinde bulundukları ekonomik-sosyal zorlukları aşmanın siyasi çözümlerden geçtiğini kavramaya ve mevcut sosyal kalıpları kırmak istediğini ortaya koymaya başlamıştır.

Doğu Avrupa ülkelerindekine benzer bir şekilde, tabandan gelişen kendiliğindenci kitle hareketinin iktidara alternatif siyasal güçler ortaya çıkaracağını hesaplamak hiç de falcılık olmaz. Burjuvazi, bir yanda Kürdistan’ı kaybederken, öte yanda da kendi cephesi, üstü çıplak, yalın ayak proletaryanın, hasadını toplayamayan köylünün, yakası buruşuk memurun ve milyonlarca işsizin homurtusu ve başkaldırısından oluşan karmakarışık bir görüntü arzetmektedir. Dahası, Türk sömürgeciliği Kürdistan’da uyguladığı politikalar nedeniyle artık kendi halkından da soyutlanmaktadır. Türk halkı devlete bağlılığından kurtulmaktadır. ”Zonguldak-Botan Elele!” sloganı bir zorlama değildir, yaşamın halklarımıza kavratmış olduğu gerçeğin sesi olarak yükselmektedir.

Genel olarak bakıldığında, sömürgeci burjuvazi artık Türkiye ve Kürdistan’ın sosyo-ekonomik ve siyasal gerçekliğinde politika yapamaz duruma düşmüştür. Gerek istikrarsızlığın temel kaynağı olan Kürdistan halkına ve gerekse kendi cephesini içten yıkacak olan Türkiye halkına dönük politikasızlığını aşmak isteyen sömürgeci burjuvazi, her şeyden önce kendi zaaflarından kurtulmak istiyor. Bu da devlet politikasında tek sesliliği egemen kılmakla mümkündür.

Erken genel seçim, burjuvazinin devlet politikasında cuntavari bir mutabakatı sağlamak içindir. İşin özüne bakıldığında, özellikle M. Yılmaz Hükümetinin iş başına geldiği günden bu güne kadar uygulanan politikalarda, burjuva partileri arasında zaten tam bir mutabakatın sağlandığı görülmektedir. Eğer bugün burjuva partileri (DYP,SHP,DSP v.b.) muhalefet yapamaz duruma düşmüşlerse, ANAP’a muhalefet edecek alternatif politikalarının kalmamış olmasındandır. ”Böyle bir mutabakat sağlandığına göre, erken seçime ne gerek vardı?” sorusu gündeme gelebilir. Gerek vardı, çünkü askeri darbe yapma şansı kalmayan burjuvazi, seçimi bu yıl yapamazsa, gelecek yıl yapma şansını da büyük bir ihtimalle elinden kaçıracaktı. Burjuva partilerinin ve özellikle de bugünkü devlet partisi ANAP’ın, halk muhalefetinin parlamentoya yansımasını engellemek için koymak zorunda kalacakları oy barajlarının özü, dizginlerinden boşanmış bir zor uygulaması ve kısmi bir ekonomik rahatlama sağlama perspektifine oturtulmuştur.

Zor uygulaması, Vedat AYDIN’ın cenazesinde olduğu gibi halka, sınır ötesi operasyonda olduğu gibi de gerillaya karşı yönelecek ve birleşik bir cephede yürütülecektir. Amaç gerillayı etkisizleştirmek ve halkı sindirmektir. Ancak bunun uzun vadeli bir çözüm olmayacağını bilen burjuvazi, daha uzun vadeli çözümler için, siyasal ve kültürel alanda bir takım politikalar geliştirmeyi ve bu politikaları, sindirme ve dağıtma yoluyla teslim almayı düşündüğü muhalefete dayatmayı önüne koymuştur. Nitekim M.Yılmaz hükümetinin kuruluş çabalarının yoğun olduğu ortamda olduğu gibi, M.Yılmaz hükümeti döneminde de, Özal-Yılmaz ikilisinin basındaki en güçlü sesleri olan M.A.Birand ve G.Cıvaoğlu, bu politikaları formüle etmek için PKK’nin resmi önderliği ile bir araya gelmişlerdi. Eğer bugün M. Yılmaz hükümeti bu kadar gözü dönmüş bir faşist katliam ve yayılma politikası uygulayabiliyorsa, bu, PKK’nin resmi önderliğinin yaklaşım zayıflıklarından ve teslimiyetçi eğilimindendir. Hedef, PKK’nin direnebilecek yapısını dağıtmak, halkı sindirmek ve önderliğin teslimiyetine meşru zemin hazırlayıp, teslim almaktır.

Gelişmelere erkenden müdahale etme amacıyla gündeme getirilen yeni erken seçim yasasına bakıldığında, bu yasayla getirilen düzenlemelerin, özellikle Kürdistan’daki halk muhalefetimizin kendisini parlamentoda ifade etmesine engel olmayı hedeflediği görülecektir. Bilindiği gibi, anti-sömürgeci halk muhalefetimiz, bir süredir, legal mücadele alanını, önemli oranda burjuvaziye kapatmış bulunmaktadır; örneğin, sömürgeci burjuva partileri, artık Kürdistan’da işlevlerini yitirmişlerdir. Sömürgeci parlamento, halkımızın geliştirdiği blok hareketi sonucu, anti-sömürgeci muhalefet tehdidiyle karşı karşıyadır. Sömürgeci yasaları çıkarmakla görevli parlamentonun, sömürgeciliğe karşı olanların söz alacağı kürsülere sahip olması, burjuvaziyi her yönüyle bağlama ve çevirme hareketinin bir parçası olacaktı.

Durum böyle olunca, erken genel seçimin mantığı daha iyi anlaşılıyor. Sömürgeci faşizm, TC’nin en temel sorunu olan Kürdistan sorununa ve Türkiye’de gelişen halk muhalefetine yönelik olarak üzerinde mutabakat sağladığı politikalara, beş yıllık bir uygulama şansı ve meşruluğu daha yakalamak isterken, sömürgeci devlet kurumlarını da halk muhalefetinin işgali altına girme tehlikesinden kurtarmayı hedefliyor. Sorun, ne ANAP’ın kendi hükümetini kurtarması, ne de SHP ve DYP’nin erken seçim isteklerine cevap vermektir. Bugünkü durumda, gerek yapılan kamuoyu yoklamaları ve gerekse siyasal gözlemcilerin işaret ettiği gibi, en olası sonuç, bu seçimden bir koalisyon hükümeti çıkacağı yönündedir. İlk gözlem ve tahminlerin bu olduğu bir ortamda, eğer tüm burjuva partileri erken seçimde anlaşıyorsa, bu, tek tek partilerin hükümet olmayı hedeflemesinden çok, devleti kurtarmaya çalıştıklarını, bunu hedeflediklerini açığa çıkarır. Bu seçimin sonunda, hangi parti veya partiler koalisyonu hükümet olursa olsun, uygulanacak politika, milli devlet politikası olarak tespit edilen M.Yılmaz politikası olacaktır. Seçim yasasıyla getirilen tedbirler de, hükümetin, bu politikada mutabakata varan üç partiye (SHP, DYP, ANAP) havale edilmesi amacını taşımaktadır. Özcesi, bu seçim, halk muhalefetinin kendini ifade etme şansını tümden yok etme hesabı üzerine kuruludur ve bu bağlamda yapılacak olan oylama da, 82 Anayasasının ve K.Evren’in cumhurbaşkanlığının onaylanması için yapılan oylama biçimine aynen uymaktadır.

Dikkat edelim, seçime katılan 9 parti vardır. Bunlar ANAP, SHP, DYP, DSP, MÇP, RP, İDP, SP ve DMP’dir. Özellikle Kürdistan’da örgütlü olan, halkımızın anti-sömürgeci muhalefetinin yarattığı ve bazı yurtsever aydın kişi ve çevrelerin içinde yer aldığı HEP’in seçimlere katılmasına müsaade edilmemiştir. Kürt sorununa ilgiyle yaklaşan SHP’nin ise Kürdistan ve Türkiye’de ciddi bir potansiyeli yoktur. Dolayısıyla SHP’nin seçime katılıp katılmaması arasında hiç bir fark bulunmamaktadır. Geriye kalan bütün partiler, Kürdistan ve Türkiye’de gelişen halk muhalefetine dönük politikalarda anlaşan sömürgeci düzen partileridir. Getirilen oy barajlarıyla bağımsız aday gösterme olanağı da tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Bütün bunların üzerine de oy vermeyene 50 bin TL’lık para cezası verilmek istenmektedir. Yani halkımıza şu söylenmektedir: ”Ya bizi seçersiniz, ya da bizi seçersiniz!”; ”Aslında hiç kimseyi seçme şansınız yok!” Sömürgecilik, erken seçim terörüyle kendini halkımıza onaylatmak istiyor.

Onaylatılmak istenen nedir?

Yeni Diyarbakır katliamları ve sınır ötesi operasyonlarıdır.

Sömürgeciliğin erken seçim terörüne verilecek cevap ne olmalıdır?

Sömürgecilik seçimleri bu şekilde halkımıza dayatmıştır. Seçimlerin yapılacağının kesinleştiği ve şeklinin belirlendiği günden, bugüne kadar geçen süre içinde, demokrat, yurtsever, aydın çevrede kendini gösteren yaklaşım, gelişen halk muhalefetine denk düşen, onu kucaklayan bir yaklaşım olmaktan uzaktır ve biraz da halkın muhalefetine, taleplerine yabancılık içinde bulunmaktadır. Bu yaklaşımın mantığı şudur: Her ne kadar bu seçimler anti-demokratik bir tarzda yapılıyorsa da, her ne kadar yurtsever, demokrat çevrenin parlamentoya girişi engellenmek isteniyorsa da, biz yine bir yolunu bulup,az sayıda da olsa, parlamentoya girmeye, kapanan kapılar yerine deliklerden sızmaya çalışalım.

Belirtelim ki, söz konusu yaklaşımlar, halk muhalefetimizin gelmiş olduğu seviyenin oldukça gerisindedir ve mücadelenin gerilemesine neden olacak ve bazılarının parlamenterlik ve legalite kavgalarına hizmet edecek reformist tutum ve politikalardır. Her şeyden önce şunun iyice kavranması gerekir: halkımız ve dünya kamuoyu nezdinde yasallık ve meşruluğunu yitirmiş olan sömürgecilik, bu seçimlerle yasallık ve meşruluk kazanmak istemektedir. Getirilen seçim sistemiyle de bunun yolu garanti altına alınmış bulunmaktadır. İster bazı partilerle ittifak, isterse bazı bağımsız adaylar çıkarmak yoluyla olsun, bu seçimlere katılındı mı, seçimlerin sonucunda, devrimci-demokrat-yurtsever adaylardan parlamentoya girecek olanların sayısı, bugünkünün ancak yarısı kadar olacaktır. Yani bu seçim oyununun mağlubu peşin olarak ilan edilmiştir. Bu da halk muhalefetidir. Seçimlere bu veya şu şekilde katılalım demek, mağlup da olsak biz bu oyuna ”evet” diyelim demekten başka bir anlam taşımaz.

Bu sıradan bir oyun değil, sömürgeciliğin tur atlamak istediği, yasallık kazanıp, kendini onarmak istediği bir oyundur. Halk muhalefetimizin amacı mevcut yasalardaki bazı boşluklar yakalamak değildir. Yasalardaki boşluklar, muhalefeti geliştirmede bir araç olarak ele alınabilirler. Durum böyle olunca, gelinen aşamada ve dayatılan seçim kanunu koşullarında, amaç, seçimlere ne olursa olsun, bir biçimde katılıp, burjuva yasalarının bazı boşluklarından yayarlanmak olamaz; bu, burjuvazinin bu boşlukları elimizden alıp, kendisinin doldurmak istemesini onaylamaktan başka bir şey ifade etmez. Eğer demokratik bir ortamda, demokratik koşullar içinde bir seçime gidilseydi, halk muhalefetimiz, kendini ifade etme özgürlüğünü seçimlere katılarak ve eldeki imkanları daha da güçlendirecek bir tarzda kullanabilirdi. Bu kabul edilebilirdi ve mücadelemizin gelişme seviyesine denk düşen yeni mevziler kazanma yönünde bir gelişme olurdu. Ama dayatılan bunun tamamen tersi bir durumdur. Gelişen muhalefet daha dar bir yasal çerçeve içine hapsolmaya zorlanıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Erken seçim kanunu halk muhalefetimize karşı yöneltilmiş bir terör kanunu olarak gündeme geldiğine göre, buna en etkili şekilde karşı çıkmak ve en uygun cevabı vermek gerekiyor.Erken seçim terörü karşısında görev, muhalefeti olduğu düzeyde tutmak ya da kapsamını daraltmak değildir; daha da geliştirmek ve ileriye götürmektir. Bunun için, sömürgeci faşistlerin erken seçim terörüne reformist biçimde değil, devrimci politik yöntemlerle karşı çıkmak gerekmektedir. Dayatılan seçimlerden, sömürgeciliğin teşhiri ve iflası için yararlanmayı bir gündem maddesi olarak önümüze koymalı ve halkımız nezdinde yasallık ve meşruluğunu yitirmiş olan sömürgeciliğin bu yeni saldırısını da boşa çıkarmalıyız. Bunun da yolu, seçim adı altında dayatılan zoru reddetmek, bu oyuna katılmamak ve bu oyuna kesinkes karşı çıkmaktan geçmektedir. Gelişen halk muhalefetimize uygun düşecek en iyi cevap, bir kaç parlamenterle sıkış-sıkış parlamentoya sızmak değil, seçimlerin gerçek yüzünü açığa çıkarmak için katılma oranını olabildiğince düşürmektir.

Yüzde 40’ları aşan, yüzde 50 sınırlarına ulaşan bir boykot, bu seçim oyununu halkımızın kazanacağı, halk muhalefetimizin güçleneceği fiili bir platforma dönüştürür. Böyle bir durumda halkımız, sömürgeci seçim terörüne en etkili karşılığı vermiş olacaktır. Bu boykot, seçimin sonucu ne olursa olsun, çıkacak parlamentonun yasal temsil gücünü, halklarımız ve dünya kamuoyu önünde peşinen sıfırlayacaktır. Halk muhalefetimiz, böyle bir tavırla, kendisine yeni bir takım elbise diktirmek isteyen sömürgeci burjuvazinin kefenini biçmiş olacaktır.

Durum her yönüyle açık ve seçiktir. Bunun için diyoruz ki: tüm devrimci-demokrat partiler, örgütler, tek tek kişi ve çevreler, seçim adı altında estirilmek istenen sömürgeci faşist terörü kabul etmeme anlamına gelecek olan ”sıkış-sıkış parlamentoya gir” hesaplarını bir kenara atarak, halklarımızın devrimci muhalefetini daha yüksek bir düzeyde ifade edecek olan devrimci-demokrat ”RED BLOKU”nu oluşturmaya ve bu konuda tavır birliği sağlamaya çalışmalıdırlar.

Sindirme ve baskı yoluyla siyasal istikrar arayan faşist sömürgeci burjuvaziye, bu olanağı vermemenin en iyi yolu, Kürdistan ile Türkiye’nin gecekondu ve kırlarının seçime katılmamasıdır. Bunu bir çevirme taktiği olarak ele almalı ve uygulamalıyız.

PKK-VEJİN_diyor_ki: Sandık başına gitmeyelim! 20 Ekim Pazar günü halkımız sokağa çıkmasın!

KAHROLSUN ERKEN SEÇİM TERÖRÜ!

KAHROLSUN SÖMÜRGECİ FAŞİZM!

YAŞASIN YÜKSELEN HALK MUHALEFETİMİZ!

YAŞASIN KÜRDİSTAN!

PKK/VEJİN

1 Eylül 1991

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: